Advents-/Kerstbrief 2017

Ga naar de pdf-versie met illustraties of lees de brief hieronder.


Geloofd en aanbeden
zij Jezus Christus
in het allerheiligste Sacrament

Tegelen, Advent-Kerst 2017

Aan allen met wie wij ons verbonden weten,

“O Koning van de Volkeren, zo lang verwacht, Gij zijt de hoeksteen die beiden (volken) één maakt; kom nu, red de mens die Gij uit de aarde hebt gevormd”, zullen we op 22 december in de vespers zingen. Vol verlangen kijken we samen met u uit naar dit moment van eenheid en vrede dat God zelf onder ons wil bewerken door het gelovig herdenken en vieren van het Kerstgeheim, de geboorte van zijn Zoon in onze wereld vaak vol van verdeeldheid en geweld. Deze vrede en eenheid van God ontvangen en aan elkaar door geven mocht dan ook vooral de geestelijke leidraad zijn van ons gemeenschapsleven in dit jaar.
Twee gebeurtenissen hebben ons daarbij bijzonder geraakt: 100 jaar Fatima en 10 jaar “Summorum Pontificum”.

13 mei – 100 jaar na de verschijning van Maria in Fatima aan de drie herderskinderen!
Deze dag werd in de universele Kerk op een plechtige manier herdacht: Paus Franciscus verklaarde de twee zienertjes Francesco en Jacinta heilig. Voor ons zelf werd het eens te meer duidelijk hoe zeer we door ons gebed en onze levenswijze, onze offers, mede-verantwoordelijk zijn voor de wereldvrede en het heil van onze medemensen.
De Nederlandse bisschoppen wijdden op deze dag gezamenlijk hun bisdommen toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Ook wij deden mee op onze wijze: in de kapel was op de vooravond een Fatimabeeld geplaatst. De volgende dag, deelden we ‘vroom en vrolijk’ in de feestvreugde van de Kerk. Na de Heilige Mis keken we samen naar een tekenfilm over Fatima. Het geheim was mooi uitgebeeld. ’s Middags hielden we een processie naar de Fatimagrot in onze tuin en spraken we gezamenlijk onze toewijding uit aan het Onbevlekte Hart van Maria.

10 jaar “Summorum Pontificum”
“Summorum Pontificum” is de apostolische brief van Paus Benedictus XVI van 7 juli 2007, waarin hij aan alle katholieke priesters toestemming geeft ten allen tijde de heilige Mis te vieren volgens het “oude missaal”; het missaal, dat in 1962 werd uitgegeven door de heilige paus Johannes XXIII. De “nieuwe vorm” en de “oude vorm” zijn twee “uitdrukkingen” van de ene gebedswijze van de Kerk, zegt Paus Benedictus XVI en mogen daarom niet tot verdeeldheid leiden. Het gaat hem “om een innerlijke verzoening binnen de Kerk”. Deze woorden vooral bezielden onze Moeder Priorin bij haar liturgische zoektocht. Zo nam ze deel aan het liturgisch congres van Sacra Liturgia in Milaan, van 5 tot 10 juni. Daarbij maakte zij dankbaar gebruik van de mogelijkheid om bij onze zusters in Milaan te logeren en bezocht ook het klooster in Ronco di Ghiffa. Het congres stond mede in het teken van de Ambrosiaanse ritus, in de oude en de nieuwe vorm. Er waren boeiende lezingen door verschillende liturgisten, die onze Moeder Priorin hebben geïnspireerd. Er ontstonden nieuwe contacten.

Vormingsweken liturgie
Drie keer hielden we een vormingsweek over de liturgie van de Eucharistie en het Goddelijk Officie. Diaken G. Sars, liturgist en kerkmusicus heeft ons inleidingen gegeven over de geschiedenis van het getijdengebed, de psalmen en de hymnen. Het ging ons vooral om de vraag of we meer in het Latijn zouden gaan zingen, of niet: b.v. de Latijnse hymnen van Lauden, Vespers en het Middagofficie. Met betrekking tot de Eucharistie spraken we over hoe we eerbiediger kunnen omgaan met het Allerheiligste en we namen hierin samen enkele besluiten; er werd veel gesproken over de buitengewone vorm en haar verschillen ten opzichte van de gewone vorm en over het juiste verstaan van het Tweede Vaticaans Concilie en de traditie van de Kerk. Mgr. Kasteel begeleidde ons door één van deze weken. Inmiddels hebben we besloten, vanaf de eerste zondag van de Advent de hymne van genoemde gebedstijden in het Latijn te zingen. Dankzij de uitleg van kapelaan Dölle, die met ons de hymnen vertaalt en ons inwijdt in de diepere betekenis en achtergronden van deze poëtische teksten, raken we er meer vertrouwd mee.

De aan het begin aangehaalde O-antifoon, roept Christus aan als de Koning der volkeren. Het is een vreugde dat we Hem mogen dienen, Hem mogen aanbidden in het Heilig Sacrament. Dit vervulde ons hart opnieuw met dankbaarheid bij het vieren van het hoogfeest van Christus Koning, want veertig jaar geleden (1977) werd op deze dag de Gemeenschap voor Aanbidding nieuw leven ingeblazen en tachtig jaar geleden (1937) ontvingen we het bisschoppelijk verlof voor de altijddurende uitstelling van het Heilig Sacrament in onze kapel. Beide feiten herdachten wij met een dankbaar “Te Deum” in de monastieke toon. Dit jaar heeft ons priesterkoor met het hoogfeest van Christus Koning een nieuw aanzien, dankzij waardevol kerkmeubilair uit een kapel van de Dienaressen van de heilige Geest. We danken hun van harte voor hun royale gift. In onze verbindingsgang werd een schild aangebracht, dat toont dat er in onze kapel aanbidding is. We zijn dankbaar dat we onze Koning Jezus nog steeds 24 uur per dag in het Allerheiligst Sacrament kunnen aanbidden. Dit is mede mogelijk door verschillende gasten, mensen uit de omgeving en priesters, die graag een of meerdere nachtelijke uren per week bij het Heilig Sacrament aanwezig zijn. Moge God zelf hun ervoor lonen.

Enkele gebeurtenissen uit ons leven
19 dec. (2016), tijd van verwachting, is onze dierbare, blijmoedige en hartelijke Zuster Innocentia overleden. Wie kende haar eenvoudige hartelijkheid niet, die zij zoveel jaren bij haar poortdienst heeft betoond aan gasten en bezoekers? Wij zijn dankbaar dat we haar zolang in ons midden mochten hebben.

17 jan. Pastoor Dautzenberg kwam deze middag om afscheid van ons te nemen. Na jarenlang onze pastoor te zijn geweest is hij overgeplaatst naar Maastricht, waar hij tot pastoor-deken is aangesteld. Het werd een mooie middag, waarbij ook onze nieuwe pastoor, Pater Marc Calo aanwezig was.
Op het hoogfeest van St. Jozef heeft onze Zr. Consolata haar tijdelijk geloften mogen afleggen. Op deze feestelijke dag waren ook meerdere familieleden en vrienden van haar aanwezig.

Eind maart vond de visitatie van ons klooster plaats door Vader Abt Manu Vanhecke OCSO en Vader Abt Lenglet OSB. De dagen verliepen in een goede sfeer. Wij danken de beide abten voor hun luisterbereidheid en hun suggesties om het evenwicht van ons monastiek leven te versterken.

In april en mei ontvingen we enkele groepen die zich ofwel voorbereidden op hun Eerste Heilige Communie, ofwel op het Sacrament van het Heilig Vormsel en hielden wijzelf op een van de drie dagen voor Hemelvaart een processie door onze tuin, waarbij Moeder Priorin de gewassen zegende.

25-28 mei Een gezinsweekend, waarbij sommige gezinnen letterlijk hun tent opsloegen in onze gastentuin, met als thema: Jezus meer leren liefhebben. We hielden een Sacramentsprocessie door de tuin, die hiervoor mooi was opgeknapt, en versierd met twee rustaltaren. Er werd gezongen en heel mooi gedanst. Een mooie belevenis in liefde en geloof. Zondagochtend mocht Joris in onze kapel zijn Eerste Heilige Communie ontvangen. Hiervoor had hij verschillende lessen van onze zusters ontvangen. Pastoor Snijders begeleidde het hele gezinsweekend. “Joris, wat is het mooiste cadeau dat je kunt krijgen?” “Jezus!” Het werd een mooi weekend en een blijde dag voor iedereen.
16 juni Op het Hoogfeest van Sacramentsdag hebben we na de Hoogmis nogmaals een Sacramentsprocessie door onze tuin gehouden.

14 juli Vader Abt Lenglet kwam voor zijn jaarlijkse bezoekdag. Met de Eucharistieviering, een boeiende conferentie over de Brief aan de Hebreeën en een fotoserie van de abdij in Vaals werd het een geslaagde dag.

28 juli Moeder gaat met Monseigneur Kasteel naar onze zusters in Ledegem voor een vriendschappelijk bezoek.
15 aug. Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming, met daarbij het jaarlijks herkiezen van Maria tot onze Abdis. Na het Hoogfeest volgen traditioneel de drie Naamdagen, waarin al onze naamdagen gezamenlijk worden gevierd. Op deze dagen is er meer tijd voor ontspanning. We genoten van de Akathisthos, die door zelfgemaakte handpoppen werd gezongen en een van de zusters had een inspirerend toneelstuk gemaakt, waarin de band tussen de boodschap van Fatima en de spiritualiteit van Moeder Mechtildis heel mooi naar voren kwam.

Vanaf zondag 20 tot en met zaterdag 26 augustus zijn Moeder Priorin en Zuster Bernarda samen met Monseigneur Kasteel naar Le Barroux in Frankrijk geweest om zich op de hoogte te stellen van hun leven, hun gebruiken, rituelen en ceremonies en om te zien of wij bepaalde elementen ervan in ons klooster kunnen hernemen. Het is een dynamische gemeenschap en zij vieren de H. Mis in de oude vorm. Op de heenreis hebben Mgr. Kasteel, Moeder en zuster Bernarda een bezoek gebracht aan ons klooster in Trier. Moeder Mirijam heeft hen hartelijk ontvangen. Daarna hebben zij overnacht bij de Blauwe Zusters in Cens in Luxemburg . Onze zusters zijn in Le Barroux zusterlijk ontvangen. Er vond een vruchtbare uitwisseling plaats. Op de terugreis kwamen zij door Ars, waar zij kostbare ervaringen opdeden, en vervolgens door Echternach, waar zij bij de heilige Willibrord hebben gebeden, in het bijzonder voor Nederland.

12 sept. Op het feest van de Heilige Naam van Maria, sprak onze Zuster Maria haar tijdelijke beloften uit voor de reguliere oblatuur. Father David Jones, kluizenaar in Ierland celebreerde de H. Mis. Het werd een mooie en gezegende dag, die werd afgesloten met de plechtige Vespers met aan het eind ervan het ‘Ave Maria’, door een van haar familieleden gezongen.

21 sept. De eerder dit jaar gewijde priester Sacha Steijaert vierde bij ons een eerste Heilige Mis en aan het einde daarvan ontving iedere aanwezige de neomistenzegen.

22 sept. Het orgel dat voor Silverstream bestemd is, is gerestaureerd en bij ons gebracht en zal naar Ierland worden vervoerd als de kloosterkerk gebouwd is. Wij danken, mede namens de broeders hartelijk iedereen, die hiervoor een bijdrage heeft gegeven. Een vijfde deel van de tot nu toe gemaakte kosten (€ 5000,-) is gedekt. Mocht u nog geen gelegenheid hebben gehad iets over te maken en dit toch willen doen, dan kan dit op IBAN NL61ABNA0247313475 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Priorij Nazareth inzake Gemeenschap voor Aanbidding o.v.v. “Orgel Silverstream”. Tot grote vreugde van de broeders vond eerder dit jaar, op 25 februari, de officiële kerkelijke goedkeuring plaats van deze Benedictijnen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

11 okt. Moeder Priorin bracht een bezoek aan onze medezusters in Nuland. Het was een vruchtbare ontmoeting in zusterlijke verbondenheid.

14-15 okt. Gezinsweekend rond het thema Maria van Fatima. Zaterdag kwam er nog een groep tieners bij van het gezinsweekend dat in Steyl georganiseerd werd. Het werd een levendige ontmoeting. Op zondag hielden we een Maria-processie naar de Fatimagrot in onze tuin en naar de Lourdesgrot in de gastentuin. Op deze zonnige dag zongen we het Fatima-lied en hebben ons gezamenlijk weer toegewijd aan Maria.

17 okt. Vandaag kwam onze bisschop, Monseigneur Frans Wiertz, bij ons op bezoek om afscheid te nemen omdat hij met emeritaat gaat. De bisschop vertelde over zijn ambtsperiode en maakte daarbij duidelijk hoe belangrijk het luisteren naar de mensen is. Een mooi getuigenis ter navolging. Moeder dankte Monseigneur hartelijk voor zijn jarenlange inzet.

28 okt. Enkele leden van de aanbiddingsgroep ‘met Sint Jozef in aanbidding’ uit Tilburg waren op bezoek om het contact met ons klooster te herstellen. De eerste kennismaking dateert van 1991 toen de altijddurende aanbidding daar begon. Helaas kon Pastoor van Noorwegen er deze keer zelf niet bij zijn.

Onze gemeenschap
De gezondheid van onze oudere medezusters is zeer kwetsbaar, zodat het des te verbazingwekkender is, hoe ze zich met veel liefde blijven inzetten voor de altijddurende aanbidding en kleine werkzaamheden in huis. Wij danken de Heer! In het afgelopen jaar hebben zes kandidaten met ons meegeleefd voor een korte of langere periode; van een paar dagen tot drie maanden. Dat verheugt ons. Drie van hen bereiden zich voor op hun intrede in ons klooster.

Seculiere oblatuur
We zijn heel blij dat we de vreugde van het ‘God zoeken’ mogen delen met onze seculiere oblaten die regelmatig voor vormingsdagen naar de priorij komen. Voor elkaar mogen we een bron van inspiratie zijn in het beleven van de monastieke spiritualiteit binnen of buiten het klooster. Op 11 juli, het Hoogfeest van onze heilige vader Sint Benedictus, zijn drie kandidaten opgenomen in het noviciaat voor de seculiere oblatuur, waaronder twee mannelijke kandidaten. Op 13 juli, de gedenkdag van de heilige Henricus, de patroon van de seculiere oblaten heeft Zr. Margaretha haar beloften als seculier oblate gedaan. Tijdens het gezinsweekend in oktober vroeg een van de moeders om opname in het noviciaat. Deze plechtigheden lieten ons ervaren hoezeer wij ons met onze oblaten verbonden voelen en zij met ons.

Retraites en communautaire lessen
Pater Johan Debeer c.s.j. leidde verschillende retraites. Daarbij sprak hij op inspirerende wijze over het evangelie van Johannes en de lectio divina; hij leidde het Paastriduüm en de cursus ‘Theologie van het lichaam’. Hij gaf met Mw. Martens een seminar over ‘hooggevoeligheid’. De communiteitsretraite had als thema: met het woord Gods naar het Woord van God.
De retraites van Pure Womanhood, tijdens welke een aantal jonge vrouwen zich bezint op het beleven van de waardigheid van de vrouw, verlopen in een sfeer van gebed, inkeer, vreugde en onderlinge uitwisseling.
In onze communautaire lessen krijgen we op inspirerende wijze onderricht over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, de Catechismus van de Katholieke Kerk, in theologie, Latijn en filosofie. Onze dank gaat uit naar de priesters die ons deze waardevolle lessen geven en ons zo helpen de diepte en de rijkdom van onze roeping en ons geloof steeds meer te ontdekken.

Werkzaamheden in en om het huis
Een groot huis vraagt veel onderhoud. Er waren meerdere werkzaamheden nodig: de gasten-eetzaal, de hal en het trappenhuis zijn geschilderd; twee keer was de riolering verstopt; ook moest er een nieuwe vetafscheider geplaatst worden; de buitenkant van ons huis en enkele kamers zijn geschilderd, en vele andere klussen werden uitgevoerd.
Van harte danken we allen die ons hebben bijgestaan en geholpen op welke wijze dan ook. Ook zijn we dankbaar voor uw gebed en danken we de priesters die het mogelijk maakten, dat we de H. Eucharistie elke dag hebben kunnen vieren.

Wij gedenken u allen in ons gebed en wensen u een vreugdevolle en gezegende Advent en Kersttijd en Gods liefdevolle zorg in 2018

In biddende verbondenheid,

Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, Zuster Immaculata Franken OSB ap, priorin

Gemeenschap voor Aanbidding – van Wevelickhovenstraat 1 – 5931 KS Tegelen – T 077-3731572. IBAN NL61ABNA0247313475 (BIC ABNANL2A) t.n.v. Priorij Nazareth inzake Gemeenschap voor Aanbidding te Tegelen.
www.oudemunt.nlgva@oudemunt.nl

Terug naar nieuwsoverzicht
By | 2017-12-02T22:43:20+00:00 2 december 2017|Geen categorie|0 Comments