Gebedsbrief

Geloofd en aanbeden
zij Jezus Christus
in het allerheiligste Sacrament

“Zelfs als de Heilige Deur sluit, blijft de waarachtige deur
van genade,
die het hart van Christus is,
altijd wijd voor ons open”

(Uit de homilie van de H. Vader op de sluitingsdag van het Heilig Jaar)

Tegelen, Advent-Kerst 2016
Aan allen met wie wij ons verbonden weten,

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is op 20 november jl. afgesloten. In dat jaar hebben wij geleerd “barmhartig te zijn als de Vader”. De Vader, die ons als teken van zijn barmhartigheid zijn Zoon Jezus geschonken heeft.
Ook na het sluiten van dit Jaar blijft Jezus bij ons. “Vrees niet” – zegt Hij – “Ik ben bij u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”. Wat betekenen deze woorden concreet? Voor mij persoonlijk? Hoe geef ik hieraan invulling in mijn leven van alledag, in mijn visie ten opzichte van de wereld, van de mensen om mij heen. Kijk ik met zijn ogen?
“Ik ben met u alle dagen” betekent dat Hij bij mij is in de kleine en grote dingen die vóór mij liggen. Ik mag dus in moeilijke tijden even opzien naar Hem aan het kruis en weten dat Hij bij mij is en mij draagt. Opzien naar Hem, de Verrezene. En door Hem de Vader erend wanneer ik reden heb tot dankbaarheid. Tot aan de voleinding van ons leven is Hij met ons, in alle eenvoud. Hoe onze wereld, mijn wereld, er ook uitziet.
“Alle dagen” gaat Christus voor ons op als “de zon van de gerechtigheid […]; met haar vleugels brengt zij genezing” (Mal. 3,20). Deze zon gaat op met Kerstmis, als wij zijn komst onder ons als mens vieren. God is één van ons geworden. Christus is de Barmhartigheid zelf geworden.

“Laten wij vragen om de genade om de poorten van verzoening en vergeving nooit te sluiten, maar kwaad en onenigheid te omzeilen door elke weg te openen die hoop geeft. Zoals God in ons gelooft, oneindig ver boven onze verdiensten, zo zijn ook wij geroepen om anderen hoop en kansen te geven” (20 november 2016, sluitingsdag van het Jaar van Barmhartigheid).

In en vanuit Rome
Van 28 januari-3 februari waren Moeder en zuster Gerarda in Rome vanwege een bijeenkomst van religieuzen. Er was een audiëntie met de H. Vader voorzien en als afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven was er een H. Mis in de Sint Pieter. Het was een belevenis om met ruim 5000 religieuzen (waarvan 500 monialen) uit alle landen samen te zijn en ervaringen uit te wisselen. We kregen de gelegenheid om verschillende basilieken te bezoeken en biddend voor allen die ons dierbaar zijn door de H. Deur te gaan. In deze dagen is in het hart van de kerk een mooie ‘parasol’ aangeschaft om het Allerheiligste Sacrament te kunnen begeleiden bij processies in onze tuin.

Als gemeenschap waren wij ook biddend onderweg rond het thema ‘50 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie’, met een bezinning op de uitspraken en leer van dit Concilie. Met name hoe wij de H. Mis innerlijk nog meer kunnen meebeleven.
In de refter lezen wij regelmatig stukken van Paus Franciscus. Het zijn vertalingen van zijn dagelijkse preken. In dit jaar van Barmhartigheid sprak de paus vaak over dit thema en over de liefde van de Vader. Bijvoorbeeld:

Een christen is een uitgekozen persoon (…), ieder van ons werd door de Vader gedroomd, zoals een papa en een mama van het kind dromen dat zij verwachten. En dat geeft u grote zekerheid. De Vader heeft u gewild, geen massa mensen, nee: u, u, u. Ieder van ons. Deze realiteit is “het fundament, de grond van onze band met God: wij spreken met een Vader die ons bemint, die ons gekozen heeft, die ons een naam gegeven heeft (H. Mis op 13 oktober).

Tevens lezen we het leven van de heilige zuster Faustina Kowalska, dat overvloedig spreekt van de goddelijke Barmhartigheid.

Op het Hoogfeest van de heilige Apostelen Petrus en Paulus is de nieuwe apostolische constitutie voor de contemplatieve zusters verschenen: Vultum Dei quaerere – Gods aanschijn zoeken. Een woord uit deze constitutie:

De dynamiek van het zoeken toont aan dat niemand voor zichzelf voldoende is, en brengt met zich mee dat men in het licht van het geloof op weg gaat om buiten een op zichzelf betrokken ik te treden, aan¬getrokken door het Gelaat van de heilige God en tegelijkertijd door de “heilige grond die de ander is”, om een diepere gemeenschap te ervaren.

Seculiere Oblatuur van de communiteit
Een heugelijke gebeurtenis was dit jaar de toewijding van de eerste twee oblaten, zuster Benedicta en zuster Rita, die zich aan ons klooster hebben verbonden als seculiere oblaten, en een derde persoon die aan het noviciaat ervan begonnen is op 10 juli, waarbij zij de naam zuster Margaretha ontving. Zij proberen in de wereld, buiten de muren van ons klooster, onze spiritualiteit te beleven; daar waar zij zijn, in hun gezin en parochie en hun dagelijks leven. Elke twee maanden komen zij naar het klooster voor enkele dagen van vorming.

In de statuten van de seculiere oblatuur lezen wij:

Oblaten zijn die christenen die, leek of priester, verlangen de eisen van hun roeping als gedoopte radicaler te beleven. In het Nieuwe Testament bestaat de oblatuur erin, dat de hele mens zich wegschenkt aan God. In die zin is Christus de maatstaf van de oblatuur, is Hij het voorbeeld dat de oblaten willen volgen.
De mens is een eucharistische mens: het enige schepsel dat in staat is dank te brengen aan God. Alles wat hij van God heeft gekregen, heft hij op en geeft het aan God in dankzegging terug. Door zichzelf op deze wijze aan God te offeren, komt de mens tot zijn ware zijn.

Wie meer wil weten over de seculiere oblatuur kan zich tot Moeder Priorin wenden.

Enkele gebeurtenissen uit onze gemeenschap
In dit Jaar zijn wij met geïnteresseerden van ‘buiten’ ‘op weg geweest met de heiligen’, in elke maand een, met telkens een lezing, koffie, onderlinge uitwisseling en biechtgelegenheid. Heiligen die wij mochten laten spreken zijn onder andere De H. Don Bosco en de H. Pastoor van Ars.
H. Don Bosco: Ik beveel u een dagelijks bezoek aan het heilig Sacrament aan. […] Laat men naar de voet van het tabernakel gaan. En als men weinig tijd heeft desnoods alleen een Onze Vader, Wees¬gegroet en Eer aan de Vader bidden. Dat geeft ons kracht om de bekoringen te weerstaan.

Overige gebeurtenissen uit het afgelopen jaar waren onder meer:

3 april Het overlijden van onze zuster Scholastica op Barmhartigheidszondag. Zuster Scholastica was jarenlang dienstbaar als poortzuster. Op haar ziekbed, dat enkele maanden heeft geduurd, heeft zij ons een prachtig getuigenis nagelaten van overgave.

10 t/m 15 april waren Moeder en zuster Bernarda in ons klooster in Warschau, Polen, om met de afgevaardigden van de andere Federaties de volgende Confederale Vergadering van het Instituut voor te bereiden.
Door het jaar heen bezocht moeder priorin de communiteiten van onze Federatie alsook de communiteit van Nuland van de Nederlandse Federatie voor een vriendschapsbezoek. Eind april vergezelde zij Mgr. K. Kasteel en een Italiaanse priorin naar de monniken in Silverstream in Ierland.

In mei en september vierden wij twee gezinsretraites in ons gastenverblijf in de Benedictushof. De inzet van deze gezinsretraites is: de Heer beter leren kennen en liefhebben. Van beide kanten is dit als zeer genaderijk ervaren; één kerk rondom Onze Lieve Heer. De tuin is door de gezinnen opgeknapt en verzorgd voor de Sacramentsprocessie in mei en de Maria-processie in september.

11 mei Priorinnenverkiezing! Onze Moeder Priorin, zuster Immaculata is voor een periode van drie jaar herkozen.

26 mei Wij vierden Sacramentsdag met een processie door onze tuin naar het rustaltaar in ons kruiswegpark. Ook de aanwezigen in de gastenkapel deden hieraan mee.

3 juli werd een retraite verzorgd door emeritus-abt Rien van den Heuvel osb. Wij mochten profiteren van de wijze onderrichtingen en proeven van zijn jarenlange ervaring als monnik. Daarnaast waren er andere retraites en bezinningsdagen voor de gasten, waaraan soms ook zusters deelnamen.

Vermeldenswaard waren de inleidingen door de leden van de groep Anastasis (Verrijzenis) over hoe we onze zintuigen goed kunnen inzetten voor God en voor ons dagelijkse leven: we hebben ze niet voor niks gekregen! Wij worden uitgenodigd om te luisteren (Gods woord, lectio divina); te zien (ikonen); met onze handen te werken (de composthopen), zodat er nieuwe vruchtbare grond kan ontstaan.

Voor de permanente vorming van de zusters werden door het jaar heen verschillende lessen gegeven door diverse priesters.

29 juli vierden wij met Vader Abt Lenglet (Vaals), de religieuze assistent van onze Federatie, zijn 50-jarig professiejubileum met een plechtige Eucharistieviering, een conferentie en een gezellig samenzijn. Bijzondere jubilea waren ook het 50- c.q. 60-jarig huwelijksjubileum dat de ouders van zuster Justine en zuster Gerarda in juni en augustus bij ons vierden.

In augustus kreeg de administratie van de Gemeenschap voor Aanbidding een grote beurt. Veel oude spullen werden opgeruimd, waardoor er plaats kwam voor een kleine bibliotheek voor onze gasten.

Tijdens dit jaar hielden wij zusters groepsgewijs ‘barmhartigheidsdagen’, waarbij de ene groep zorgde dat de andere vrij was van het gewone werk en aldus tijd kreeg voor extra ontspanning.

22 oktober verzorgde het Utrechts Byzantijns Koor een prachtige liturgie. De Byzantijnse Kerk is een met Rome geünieerde kerk.

28 oktober legde zuster Mechtildis tijdens de Eucharistieviering haar Tijdelijke Beloften af als regulier oblate in onze gemeenschap.

In november kregen alle kerkhofkruisen een opknapbeurt, zodat het kerkhof weer een waardig aanzien heeft. Wij gedenken het hele jaar door de sterf¬dagen van onze overleden medezusters. Eens hopen we allemaal samen te zijn bij Hem, die gezorgd heeft dat niet de dood het laatste zou zijn, maar eeuwig leven.
Onze website krijgt een nieuw jasje. U kunt deze bekijken onder dezelfde naam als voorheen: www.oudemunt.nl. U vindt er tevens de geleide retraite- en bezinningsdagen, alsook een dagelijks woord van onze Moeder Stichteres.

De Gemeenschap voor Aanbidding
Deze Gemeenschap zal met ingang van het nieuwe jaar (2017) geen zelfstandige rechtspersoon meer zijn. De Gemeenschap en haar activiteiten worden onderdeel van de activiteiten van de Priorij. Het postadres en de bankgegevens veranderen echter niet.

Waartoe dit alles?
Om Jezus onze wederliefde te geven. Hem beminnen is zijn barmhartigheid in ons leven gestalte geven en ook onszelf barmhartigheid betonen. Zoals onze Moeder stichteres zei –

“Als u valt, kijk dan naar Gods goedheid en vraag Hem vergiffenis, vervolg dan uw weg alsof u helemaal geen fout had gemaakt… Geloof, en wees er vast van overtuigd, dat u een Vader hebt die God is en die u werkelijk bemint met een oneindige liefde.”

Dankbaar voor een jaar van aanbidding, en voor alle hulp, ook voor de nachtelijke aanbidding, de inzet van onze hulpen bij onze zieke en bejaarde medezusters, de inzet van de priesters die hier komen, de vele vrijwilligers, die ons met raad en daad bijstaan, enz.

Wij wensen u allen een gezegende advent en kersttijd en Gods Liefde in het nieuwe jaar!

In biddende verbondenheid,
Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,
Zuster Immaculata Franken OSB ap, priorin

Priorij Nazareth, Klooster Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1 – 5931 KS Tegelen – 077-3731572
www.oudemunt.nlpriorij.nazareth@oudemunt.nl
IBAN NL59INGB0001036179 (BIC INGBNL2A)
t.n.v. Zusters Benedictinessen van het H. Sacrament te Tegelen
Gemeenschap voor Aanbidding gva@oudemunt.nl
IBAN: NL57 INGB 0003 8792 85; BIC: INGBNL2A