De aanbeveling van de Moeder van Jezus

20-1-2019 Angelus – De aanbeveling van de Moeder van Jezus, het levensprogramma van de christen

“Wanneer wij ons in moeilijke omstandigheden bevinden, wanneer problemen opduiken waarvan we niet weten hoe ze op te lossen, de vele keren dat wij ons angstig voelen, wanneer de vreugde ontbreekt, laten wij dan tot Maria gaan en zeggen: wij hebben geen wijn meer, de wijn is op: zie hoe het met mij gesteld is, zie mijn hart, zie mijn ziel.” En Zij zal naar Jezus gaan en Hem zeggen: “Kijk naar hem, kijk naar haar”. Daarna zal Zij tot ons terugkomen en zeggen: doet maar wat Hij u zeggen zal”.
“Jezus verrast ons altijd. Laten wij met de Moeder spreken opdat Zij met Haar Zoon zou spreken en Hij zal ons verrassen”, zo insisteert de paus.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Verleden zondag, op het feest van de Doop van de Heer, zijn wij de liturgische tijd begonnen die “door het jaar” genoemd wordt: de tijd om Jezus tijdens Zijn openbaar leven te volgen, in de zending waarvoor de Vader Hem in de wereld zond. In het Evangelie van vandaag (cf Joh 2,1-11), vinden wij het verhaal over het eerste wonder van Jezus, dat de evangelist Johannes een “teken” noemt, want Jezus doet ze niet om verwondering te wekken, maar om de liefde van de Vader te openbaren. Het eerste wonderteken heeft plaats in het dorp Kana in Galilea, op een huwelijksfeest.

Het is geen toeval dat een huwelijksceremonie aan het begin van Jezus’ openbaar leven staat, want in Hem heeft God de mensheid gehuwd: dat is de blijde boodschap, ook al weten degenen die Hem uitgenodigd hebben, nog niet dat de Zoon van God aan hun tafel zit, en dat Hij de ware Bruidegom is. Inderdaad, heel het mysterie van het teken in Kana is gefundeerd op de aanwezigheid van deze Goddelijke Bruidegom die zich begint kenbaar te maken. Jezus manifesteert zich als de Bruidegom van het volk Gods, aangekondigd door de profeten, en openbaart ons de diepte van de band die ons met Hem verenigt: een nieuw liefdesverbond.

In de context van het Verbond, wordt de symboliek van de wijn, die de kern van dit wonder is, perfect begrepen. Op het ogenblik waarop het feest zijn hoogtepunt bereikt, is de wijn op. De Maagd Maria bemerkt het en zegt tot Jezus: “zij hebben geen wijn meer” (v. 3). Verder feesten met water, zou geen goed teken zijn! De Schriften, vooral de profeten, wijzen erop dat wijn een typisch element van het messiaans feestmaal is (cf Amos 9,13-14; Joël 2,24; Jes 25,6). Water is noodzakelijk om te leven, maar wijn drukt de overvloed van het feestmaal en de vreugde van het feest uit. Een feest zonder wijn? … ik weet niet … Door het water in de kruiken, dat dient “voor het reinigingsgebruik der Joden” (v. 6), in wijn te veranderen, stelt Jezus een welsprekend teken: Hij transformeert de Wet van Mozes in Evangelie, bode van vreugde.

En laat ons dan naar Maria kijken: de woorden die Maria tot de dienaren richt, bekronen het bruiloftskader van Kana: “doet maar wat Hij u zeggen zal” (v. 5). Ook vandaag zegt de Maagd Maria tot ons allen: “doet maar wat Hij u zeggen zal”. Deze woorden zijn een kostbare erfenis die onze Moeder ons nagelaten heeft. Effectief, de dienaren in Kana gehoorzamen. “Jezus zegt hun: ‘doet die kruiken vol water’. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: ‘Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester’. Dat deden ze” (v. 7-8). Op die bruiloft wordt werkelijk een Nieuw Verbond vastgelegd en een nieuwe zending toevertrouwd aan de dienaren van de Heer, dat wil zeggen aan heel de Kerk: “doet maar wat Hij u zeggen zal”. De Heer dienen, betekent luisteren en Zijn woord in praktijk brengen. Dat is de eenvoudige en essentiële aanbeveling van de Moeder van Jezus, het levensprogramma van een christen.

Ik zou een ervaring willen benadrukken die velen van ons in hun leven opdoen. Wanneer wij ons in een moeilijke situatie bevinden, wanneer problemen opduiken waarvan we niet weten hoe ze op te lossen, de vele keren dat we ons angstig voelen, wanneer de vreugde ontbreekt, laten we dan tot Maria gaan en zeggen: “wij hebben geen wijn meer, de wijn is op: zie hoe het met mij gesteld is, zie mijn hart, zie mijn ziel”. En Zij zal naar Jezus gaan en Hem zeggen: “kijk naar hem, kijk naar haar”. Daarna zal Zij tot ons terugkomen en zeggen: “doet maar wat Hij u zeggen zal”.

Voor ieder van ons staat putten uit de kruik, gelijk met vertrouwen op het Woord en de sacramenten, om Gods genade in ons leven te ervaren. Ook wij kunnen dan uitroepen, zoals de tafelmeester die van het water proefde dat in wijn veranderd was: “U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard” (v. 10). Jezus verrast ons altijd. Laten wij met de Moeder spreken opdat Zij met Haar Zoon zou spreken en Hij zal ons verrassen.

Moge de Maagd Maria ons helpen Haar uitnodiging te volgen: “doet maar wat Hij u zeggen zal”, zodat wij ons helemaal voor Jezus kunnen openstellen en in het dagelijks leven de tekens erkennen van Zijn levenwekkende aanwezigheid.

Terug naar overzicht
By |2019-02-01T20:33:45+00:00 21 januari 2019|Woord van de paus|0 Comments