20-10-2019 Angelus – De onmisbare voorwaarde voor missionering

“Om ten volle te missioneren, is er een onmisbare voorwaarde: gebed, vurig en onophoudelijk gebed”, benadrukt paus Franciscus. Hij stelt een gewetensonderzoek voor: “bid ik voor de missionarissen?”.
Op deze Wereldmissiezondag doet de paus ook een oproep om “de bekoring van iedere geslotenheid op zichzelf en van iedere vorm van pastoraal pessimisme te overstijgen, en open te staan voor de vreugdevolle nieuwigheid van het Evangelie”.
Gelovigen “zijn geroepen om overal met nieuwe geestdrift de blijde boodschap te brengen, dat in Jezus, zonde door barmhartigheid werd overwonnen, vrees door hoop, vijandigheid door broederlijkheid”.
“Christus is onze vrede en in Hem wordt elke verdeeldheid overwonnen, alleen in Hem ligt het heil van elke mens en elk volk.”

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

De tweede lezing in de liturgie van vandaag, stelt ons de oproep voor van de apostel Paulus tot zijn trouwe medewerker Timotheüs: “verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld” (2 Tim 4,2). De toon vibreert: Timotheüs moet zich verantwoordelijk voelen om het Woord te verkondigen en zich op alle terreinen te engageren, geen enkel domein van het leven is uitgesloten. Deze gevoelens van de heilige Paulus zouden die van alle leerlingen van Jezus moeten zijn. Zij zijn geroepen om in onze tijd van het Evangelie te getuigen, in een mensheid die soms tegenstrijdig is maar oneindig door God wordt bemind.

De Wereldmissiezondag die vandaag plaatsheeft, is voor elke gedoopte de gunstige gelegenheid om zich meer bewust te worden van de noodzaak om samen te werken voor de verkondiging van het Rijk Gods door een vernieuwd engagement. Paus Benedictus XV vaardigde een honderdtal jaar geleden Maximum illud uit, een apostolische brief om nieuwe geestdrift te wekken in de verantwoordelijkheid om te missioneren. Hij voelde de noodzaak aan om de missionering in de wereld opnieuw evangelisch te bepalen, zodat zij gezuiverd zou zijn van iedere koloniale inslag en bevrijd van de invloed van het politiek expansionisme van de Europese volken.

In de veranderde context van vandaag is de boodschap van Benedictus XV nog altijd actueel en is zij een aanmoediging om iedere geslotenheid op zichzelf en iedere vorm van pastoraal pessimisme te overstijgen, en ons open te stellen voor de vreugdevolle nieuwigheid van het Evangelie. In onze tijd, die getekend is door een globalisering die solidair en respectvol zou moeten zijn voor de eigenheid van ieder volk, maar die integendeel nog lijdt onder de officiële erkenning van oude machtsconflicten die aanleiding geven tot oorlogen en die de planeet verwoesten, zijn de gelovigen geroepen om overal, met nieuwe geestdrift, de blijde boodschap te brengen, dat in Jezus, zonde overwonnen werd door barmhartigheid, vrees door hoop, vijandigheid door broederlijkheid. Christus is onze vrede en in Hem wordt iedere verdeeldheid overstegen, alleen in Hem ligt het heil van elke mens en elk volk.

Om ten volle te missioneren, is er een onmisbare voorwaarde: gebed, een vurig en onophoudelijk gebed, volgens het onderricht van Jezus dat ook in het Evangelie van vandaag verkondigd wordt, waar Hij een parabel vertelt over de noodzaak “dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen” (Lc 18,1). Gebed is namelijk de eerste vorm van verkondiging! Missionarissen zijn in de eerste plaats mannen en vrouwen van gebed, die hun geloof voeden door de constante band met de Heer, om de moeilijkheden het hoofd te bieden die de evangelisatie met zich brengt. En tegelijk is gebed de eerste steun die het volk Gods aan missionarissen geeft, gebed dat rijk is aan affectie en dankbaarheid voor hun moeilijke zending om het licht en de genade van het Evangelie te verkondigen en te geven aan degenen die het nog niet ontvangen hebben. Het is vandaag ook een mooie gelegenheid om zich af te vragen: bid ik voor de missionarissen? Bid ik voor hen die ver gaan om het woord Gods te brengen door hun getuigenis? Denken wij daaraan.

Moge Maria, Moeder van alle volken, de missionarissen van het Evangelie elke dag begeleiden en beschermen.

Terug naar overzicht