25-4-2021 Regina Coeli – De liefde van Christus is niet selectief, zij omvat iedereen
Jezus, de Goede Herder, verdedigt, kent en bemint vooral Zijn schapen

De paus geeft commentaar bij het Evangelie van vandaag, met de parabel van de Goede Herder.
Na het Regina Coeli, zei de paus de bevolking nabij te zijn die getroffen werd door de vulkaanuitbarsting op de Kleine Antillen, de slachtoffers van een brand in een ziekenhuis in Bagdad, de mensen die de verdrinkingsdood stierven op de Middellandse Zee, en vroeg hij applaus voor de nieuwe zalig verklaarden van Guatemala en de 9 nieuwe priesters die hij in Sint-Pieter wijdde.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!
Op deze vierde zondag van Pasen, zondag van de Goede Herder genoemd, presenteert het Evangelie (Joh 10,11-18) ons Jezus als de ware herder die Zijn schapen verdedigt, kent en bemint.

Hij, de Goede Herder, staat in tegenstelling tot de huurling, die zich om de schapen niet bekommert, omdat ze hem niet toebehoren. Deze oefent zijn beroep gewoon uit voor het geld, maar doet geen moeite om de schapen te verdedigen: wanneer de wolf komt, neemt hij de vlucht en laat ze in de steek (cf vv. 12-13). Jezus, de ware Herder, verdedigt ons daarentegen altijd, Hij redt ons uit zo veel moeilijke en gevaarlijke situaties, dank zij het licht van Zijn woord en de kracht van Zijn aanwezigheid, die wij altijd ervaren en als wij naar Hem willen luisteren, alle dagen.

Na het eerste aspect – Jezus verdedigt Zijn schapen – het tweede aspect: Hij kent Zijn schapen en de schapen kennen Hem (cf v. 14). Hoe mooi en troostvol is het te weten dat Jezus ons een voor een kent, dat wij voor Hem niet anoniem zijn, dat onze naam door Hem gekend is! Wij zijn geen massa, geen menigte voor Jezus, nee. Wij zijn unieke personen, ieder met zijn geschiedenis. Hij kent ieder met zijn geschiedenis, met zijn waarde als schepsel en als vrijgekochte door Christus. Ieder van ons kan zeggen: Jezus kent mij! Inderdaad, zo is het: Hij kent ons zoals niemand anders. Alleen Hij weet wat er in ons hart is, de bedoelingen, de meest verborgen gevoelens. Jezus kent onze kwaliteiten en gebreken en Hij is altijd bereid zorg voor ons te dragen, om de wonden van onze fouten te genezen door de overvloed van Zijn barmhartigheid. Het beeld van de Herder van het volk Gods, dat de profeten geschetst hadden, wordt in Hem ten volle gerealiseerd: Jezus draagt zorg voor Zijn schapen, Hij verzamelt ze, Hij verbindt het gewonde schaap en geneest het zieke. Dat kunnen wij lezen in het boek van de profeet Ezechiël (cf 34,11-16).

Bijgevolg verdedigt en kent Jezus, de Goede Herder, Zijn schapen, en Hij bemint hen vooral. En daarom geeft Hij Zijn leven voor hen (cf Joh 10,15). Zijn liefde voor Zijn schapen, dat wil zeggen voor ieder van ons, brengt Hem ertoe op het kruis te sterven, omdat het de wil is van de Vader dat niemand zou verloren gaan.

De liefde van Christus is niet selectief, zij omvat iedereen. Hij herinnert ons daar zelf aan in het Evangelie van vandaag, waar Hij zegt: “Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder” ( Joh 10,16). Deze woorden getuigen van Zijn universeel verlangen: Hij is de herder van iedereen. Jezus wil dat iedereen de liefde van de Vader zou ontvangen en God ontmoeten.

En de Kerk is geroepen deze zending van Christus te verwezenlijken. Naast degenen die we vaak in onze gemeenschappen zien, zijn er de mensen, de meerderheid, die dat slechts bij bijzondere gelegenheden doen of nooit. Maar dat wil niet zeggen dat ze Gods kinderen niet zijn: de Vader vertrouwt hen allen toe aan Jezus, de Goede Herder, die Zijn leven voor iedereen gegeven heeft.

Broeders en zusters, Jezus verdedigt ons, kent ons en bemint ons allemaal. Moge de Maagd Maria ons helpen de eersten te zijn die de Goede Herder aanvaarden en volgen, om met vreugde aan Zijn zending mee te werken.

Terug naar overzicht