1-1-2021 Angelus – 2021 tot een jaar van broederlijke solidariteit en vrede maken

2021 tot “een jaar van broederlijke solidariteit en vrede voor iedereen” maken: dat is de wens die paus Franciscus deze vrijdag uitsprak. “Een jaar vol vertrouwensvolle verwachting en hoop, die wij toevertrouwen aan de bescherming van Maria, Moeder van God en onze Moeder”.
Dit hoogfeest van de Moeder Gods is ook de 54e Werelddag voor de Vrede. Paus Franciscus herinnerde e in een tweet aan dat Paulus VI op de eerste Werelddag voor de Vrede ging bidden met de zieke kinderen in het ziekenhuis “Bambino Gesù” te Rome, op 1 januari 1968. In een andere tweet herhaalde hij een citaat uit de toespraak van die paus tijdens het Angelus: “Vrede kan gemaakt worden als wij in vrede beginnen te zijn met onszelf en met hen die ons omringen, door de hindernissen weg te nemen die ons beletten ons te bekommeren om degenen die in nood en in armoede zijn”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag en een gelukkig jaar!

Wij beginnen het nieuwe jaar door ons onder de moederlijke en liefhebbende blik van de Maagd Maria te plaatsen, die de liturgie vandaag viert als Moeder van God. Wij hernemen zo onze weg in het spoor van de tijd en vertrouwen onze angsten en kwellingen toe aan Haar die alles kan. Maria kijkt naar ons met moederlijke tederheid zoals Zij naar Haar Zoon Jezus keek. En als wij naar de kerststal kijken, zien wij dat Jezus niet in de kribbe ligt (in de kerststal van de bibliotheek waar de Angelustoespraak doorgaat) en men zegt mij dat de Heilige Maagd zei: “laat ge Hem Mij een beetje in de armen dragen, Mijn zoon?”. Dat is wat de Heilige Maagd met ons doet: Zij wil ons in Haar armen dragen, ons beschermen, zoals Zij Haar Zoon beschermd en bemind heeft. De geruststellende en troostvolle blik van de Heilige Maagd is een aanmoediging om ervoor te zorgen dat deze tijd die ons door de Heer gegeven wordt, zou toegewijd zijn aan onze humane en spirituele groei. Dat het een tijd zou zijn om haat en verdeeldheid glad te strijken – en die zijn er zo veel. Dat het een tijd zou zijn om ons allen meer als broeders te voelen, een tijd om op te bouwen in plaats van te vernietigen door voor elkaar en voor de schepping te zorgen. Een tijd om te laten groeien, een tijd van vrede.

Het is precies aan de zorg voor de schepping dat het thema gewijd is van de Werelddag voor de Vrede die vandaag plaatsheeft: “De cultuur van de zorg als weg van vrede”. De pijnlijke gebeurtenissen die de weg van de mensheid in het voorbije jaar getekend hebben, vooral de pandemie, leren ons hoe noodzakelijk het is zich te interesseren voor de problemen van de anderen en hun zorgen te delen. Deze houding is de weg die naar vrede leidt, want zij werkt de opbouw in de hand van een samenleving die gefundeerd is op broederlijke relaties. Ieder van ons, mannen en vrouwen van deze tijd, is geroepen om vrede te bewerken: ieder van ons, laat ons daar niet onverschillig voor zijn. Wij zijn allemaal geroepen om vrede te bewerken, elke dag en in alle middens van het leven, door de hand uit te steken naar onze broeder die een woord van troost, een gebaar van tederheid, die solidaire hulp nodig heeft. Het is een opdracht, ons door God gegeven. De Heer geeft ons de opdracht bewerkers van vrede te zijn.

En vrede kan bewerkt worden als wij beginnen door met onszelf in vrede te zijn – innerlijk in vrede, in ons hart – en met onze naaste, door de hindernissen weg te nemen die ons beletten zorg te dragen voor degenen die in nood en in armoede zijn. Het gaat erom een mentaliteit te ontplooien en een cultuur van “zorgverlening”, om de onverschilligheid te overwinnen, de wegwerpmentaliteit en de rivaliteit – onverschilligheid, wegwerpmentaliteit en rivaliteit – die helaas de bovenhand hebben. Deze houdingen wegwerken. Zo is vrede niet alleen de afwezigheid van oorlog. Vrede is nooit steriel, nee er is geen vrede van de “operatiekamer”. Vrede staat in het leven: het is niet alleen afwezigheid van oorlog maar het is een leven vol zin, op orde gezet, persoonlijk gerealiseerd en broederlijk gedeeld met anderen. Deze zo zeer verwachte en altijd door geweld, egoïsme en boosheid bedreigde vrede, wordt mogelijk en is te verwezenlijken als ik haar beschouw als een opdracht die mij door God is toevertrouwd.

Moge de Maagd Maria, die de “Prins van de Vrede” (Jes 9,6) ter wereld bracht – en met zo veel tederheid in Haar armen wiegt – voor ons van de Hemel de zo kostbare vrede verkrijgen, die met menselijke inspanning alleen niet helemaal te bereiken is. Menselijke kracht alleen volstaat niet, omdat vrede vooreerst een gave is, een gave van God. Zij moet afgesmeekt worden door aanhoudend gebed, gedragen door geduldige en respectvolle dialoog, opgebouwd door samenwerking die open staat voor waarheid en rechtvaardigheid en die altijd zorg draagt voor de legitieme verzuchtingen van mensen en volken. Mijn wens is dat vrede heerst in het hart van de mensen en in de gezinnen, op het werkterrein en in de vrije tijd, in gemeenschappen en onder de volken. In de gezinnen, op het werk, onder de volken: vrede, vrede. Het is tijd dat wij bedenken hoe het leven vandaag bepaald wordt door oorlogen, vijandigheid, zo veel dingen die vernietigen … wij willen vrede. En dat is een gave.

Op de drempel van dit begin, richt ik aan iedereen mijn hartelijke wensen voor een gelukkig en vredig 2021. Moge iedereen van ons proberen er een jaar van broederlijke solidariteit en vrede van te maken voor iedereen; een jaar vol vertrouwensvolle verwachting en hoop die wij toevertrouwen aan de bescherming van Maria, Moeder van God en onze Moeder.

Terug naar overzicht