22-8-2021 Angelus – Een reële en concrete band met Christus hebben
Het mysterie van de menswording

“Het mysterie van de menswording” is de kern van de toespraak van paus Franciscus voor het Angelus van deze zondag: “Jezus zegt dat het ware brood van het heil dat eeuwig leven geeft, Zijn vlees is, en dat men om in gemeenschap te treden met God, eerder een reële en concrete band met Hem moet hebben, dan wetten te onderhouden of godsdienstige voorschriften te volgen. Want het heil komt van Hem, door Zijn menswording”.

De paus legt uit dat “dit betekent dat men God niet moet zoeken in dromen of grootse en machtige afbeeldingen, maar dat men Hem moet erkennen in Jezus’ mensheid en bijgevolg in die van de broeders en zusters die wij op onze levensweg ontmoeten”.

Bij het Evangelie van zondag (Joh 6,60-69) dat spreekt over de reactie van de leerlingen op de redevoering van Jezus, na het wonder met de broden, brengt de paus in herinnering dat “Jezus vraagt dat zij dit teken zouden interpreteren en in Hem geloven, in Hem die het ware brood is dat uit de Hemel is neergedaald, het brood des levens”, en dat Hij “geopenbaard heeft dat het brood dat Hij zal geven, Zijn lichaam en Zijn bloed is”. Deze “woorden van Jezus wekken grote ergernis: Hij zegt dat God ervoor gekozen heeft zich in de zwakheid van het menselijk lichaam te manifesteren en daar het heil te realiseren. Dat is het mysterie van de menswording”.

Op dat ogenblik “houden” meerdere leerlingen “op de Meester te volgen”, maar Petrus “bevestigt het besluit” van de Twaalf “bij Hem te blijven”. “Een mooie geloofsbelijdenis”, zegt paus Franciscus. Hij staat stil bij “de houding van wie zich terugtrekken en beslissen Jezus niet meer te volgen”. “Wat is de reden van deze afwijzing?” vraagt de paus zich af. “God is vlees en bloed geworden: Hij heeft zich zo verlaagd dat Hij mens werd zoals wij, Hij heeft zich zo vernederd dat Hij ons lijden en onze zonde op zich genomen heeft en daarom vraagt Hij ons Hem niet buiten het leven en de geschiedenis te zoeken maar in de band met Christus en onze broeders.”

Zelfs vandaag “kan de openbaring van God in Jezus’ mensheid ergernis wekken en moeilijk aanvaardbaar zijn”, gaat de paus verder. Deze bron van “ergernis” wordt goed vertegenwoordigd door het sacrament van de Eucharistie: “Welke zin kan het in de ogen van de wereld hebben, voor een stuk brood te knielen?”

Wanneer Christus met vijf broden en twee vissen “duizenden mensen te eten geeft”, juicht iedereen Hem toe en wil men Hem in triomf wegdragen”, maar wanneer Christus “zelf uitlegt dat dit gebaar het teken is van Zijn offer, van de gave van Zijn leven, van Zijn lichaam en bloed, en dat wie Hem wil volgen, moet doen zoals Hij, zichzelf geven voor God en de anderen, dan valt dat tegen, dan is deze Jezus oorzaak van conflict”.

Paus Franciscus merkt op dat “wij er trouwens moeten op letten dat Hij in ons geen conflict teweegbrengt, want misschien hebben wij Zijn boodschap afgezwakt!”. Vragen wij de genade ons te laten provoceren en bekeren door Zijn “woorden van eeuwig leven”, besluit hij. En moge de Allerheiligste Maagd Maria die Haar Zoon Jezus in Haar lichaam gedragen heeft en met Zijn offer verenigd, ons helpen om met het concrete leven altijd van ons geloof te getuigen”.

Terug naar overzicht