24-1-2021 Angelus – Elk ogenblik is kostbaar om God en de naaste lief te hebben
Van mentaliteit veranderen

“Elk ogenblik van ons leven is een kostbaar ogenblik om God en zijn naaste lief te hebben en zo het eeuwig leven binnen te gaan”, benadrukt paus Franciscus in zijn commentaar bij het Evangelie van deze zondag. Hij doet een oproep om zijn tijd goed te gebruiken en zich te “bekeren”.
“Heil is geen automatisme, legt de paus ook uit. Heil is een gave uit liefde en als zodanig, is het gratis en vraagt het een vrij antwoord: het vraagt om bekering.”
Paus Franciscus nodigt uit tot een mentaliteitsverandering: “Het is een doorslaggevende verandering van visie en houding. Zonde, vooral de zonde van de geest van de wereld die zoals lucht alles doordringt, heeft een mentaliteit teweeggebracht die neigt tot zelfbevestiging tegen de anderen in en ook tegen God. Het is eigenaardig … Wat is uw identiteit? Zo dikwijls horen wij dat onze identiteit zich uitdrukt in termen van “tegen”. Het is moeilijk volgens de gezindheid van de wereld over zijn identiteit te spreken in positieve bewoordingen en woorden van heil: zij is tegen zichzelf, tegen de anderen en tegen God. En met dat doel aarzelt de mentaliteit van de zonde, de mentaliteit van de wereld niet om gebruik te maken van bedrog en geweld”.
“Bedrog en geweld, insisteert de paus. Men kan zien wat bedrog en geweld doen: hebzucht, verlangen naar macht en niet naar dienstbaarheid, oorlog, uitbuiting van de mensen … Dat is de mentaliteit van het bedrog die zeker haar oorsprong heeft in de vader van alle bedrog, de grote leugenaar, de duivel. De vader van de leugen, zo noemt Jezus hem.”

Dierbare broeders en zusters,

De tekst uit het Evangelie van deze zondag (Mc 1,14-20) toont ons bij wijze van spreken, de “passage van het getuigenis” van Johannes de Doper over Jezus. Johannes was Zijn voorloper, Hij heeft het terrein en de weg voor Hem bereid: nu kan Jezus Zijn zending beginnen en het heil verkondigen dat al aanwezig is. Zijn verkondiging wordt door deze woorden samengevat: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (v. 15). Het is een boodschap die ons uitnodigt om na te denken over twee essentiële onderwerpen: de tijd en bekering.

In deze tekst van de evangelist Marcus, moet tijd begrepen worden als de duurtijd van de heilsgeschiedenis die God bewerkt. De “voltooide” tijd is dus de tijd waarop deze heilshandeling haar hoogtepunt, haar volle verwezenlijking bereikt: het historisch ogenblik waarop God de Zoon in de wereld gezonden heeft en Zijn Koninkrijk dichterbij gekomen is dan ooit. Nochtans is het heil geen automatisme; het heil is een gave van de liefde en als zodanig is zij gratis en vraagt zij een vrij antwoord: zij vraagt om bekering. Met andere woorden, het gaat erom van mentaliteit te veranderen en dat is bekering, van gezindheid veranderen – en van leven: niet meer de voorbeelden van de wereld volgen, maar die van God, en dat is Jezus, Jezus volgen zoals Hij het gedaan heeft en ons leerde.

Dat is een doorslaggevende verandering van visie en houding. Zonde, vooral de zonde van de geest van de wereld, is namelijk zoals lucht die alles doordringt en een mentaliteit teweegbrengt die leidt naar zelfbevestiging tegen de anderen in en ook tegen God. Het is eigenaardig … Wat is uw identiteit? Zo dikwijls horen wij dat onze identiteit zich uitdrukt in termen van “tegen”. Het is moeilijk volgens de gezindheid van de wereld over zijn identiteit te spreken in positieve bewoordingen en woorden van heil: zij is tegen zichzelf, tegen de anderen en tegen God. En met dat doel aarzelt de mentaliteit van de zonde, de mentaliteit van de wereld niet om gebruik te maken van bedrog en geweld. Bedrog en geweld. Men kan zien wat bedrog en geweld doen: hebzucht, verlangen naar macht en niet naar dienstbaarheid, oorlog, uitbuiting van de mensen … Dat is de mentaliteit van het bedrog die zeker haar oorsprong heeft in de vader van alle bedrog, de grote leugenaar, de duivel. De vader van de leugen, zo noemt Jezus hem.

Dat alles is in tegenstelling met de boodschap van Jezus, die ons uitnodigt te erkennen dat wij God en Zijn genade nodig hebben; een evenwichtige houding hebben tegenover aardse dingen; open en nederig zijn tegenover iedereen; zichzelf kennen en verwezenlijken door de anderen te ontmoeten en te dienen. Voor ieder van ons, is de tijd om de verlossing te kunnen aanvaarden, kort: het is de duurtijd van ons leven in deze wereld. Hij is kort. Hij lijkt misschien lang … Ik herinner mij dat ik de sacramenten ging geven, de ziekenzalving, aan een heel goede, oude man, heel goed, en voor de Eucharistie en de ziekenzalving te ontvangen, zei hij me: “mijn leven is voorbij gevlogen!”. Als om te zeggen: ik dacht dat het eeuwig was, maar … mijn leven is gevlogen. Wij bejaarden, wij voelen dat het leven weg gegaan is. Het gaat weg. En het leven is een gave van de oneindige liefde van God, maar ook een tijd om onze liefde voor Hem te verifiëren. Bijgevolg is elk ogenblik, elk ogenblik van ons leven kostbaar om God en de naaste lief te hebben en zo het eeuwig leven binnen te gaan.

De geschiedenis van ons leven heeft twee ritmes: het ene is meetbaar en bestaat uit uren, dagen, jaren; het andere bestaat uit de seizoenen van onze ontwikkeling: geboorte, kindertijd, adolescentie, volwassenheid, ouderdom, dood. Elke fase heeft haar eigen waarde en kan een bevoorrecht moment zijn van ontmoeting met de Heer. Het geloof helpt ons de spirituele betekenis van deze tijden te ontdekken: elk van hen bevat een bijzondere oproep van de Heer, waarop wij een positief of negatief antwoord kunnen geven. In het Evangelie zien wij dat Simon, Andreas, Jakobus en Johannes antwoord geven: het waren rijpe mannen, zij hadden hun werk als visser, een gezinsleven … En toch, wanneer Jezus voorbij komt en hen roept, “lieten zij terstond hun netten in de steek en volgden Hem” (cf Mc 1,18).

Dierbare broeders en zusters, laten wij ervoor zorgen dat wij Jezus niet laten voorbijgaan zonder Hem te ontvangen. De heilige Augustinus zei: “ik ben bang van God, wanneer Hij voorbijkomt”. Waarom bang? Bang om Hem niet te herkennen, Hem niet te zien, Hem niet te ontvangen.

Moge de Maagd Maria ons helpen elke dag, elk ogenblik, te beleven als een tijd van het heil, waarop de Heer voorbijgaat en ons roept om Hem te volgen, ieder volgens zijn eigen levensweg. En moge Zij ons helpen ons af te keren van de wereldse gezindheid, van wereldse fantasieën die als vuurwerk zijn, tot de gezindheid van liefde en dienstbaarheid.

Terug naar overzicht