27-9-2020 Angelus – Het christenleven bestaat uit concrete engagementen

Dierbare broeders en zusters,

In zijn prediking over het Rijk Gods, verzet Jezus zich tegen een godsdienstigheid waar het menselijk leven niet bij betrokken is, die geen uitdaging is voor het geweten en de verantwoordelijkheid tegenover goed en kwaad. Hij toont het ook aan met een parabel over twee zonen, in het Evangelie volgens Matteüs (21,28-32).

Op vraag van de vader om in de wijngaard te gaan werken, antwoordt de tweede zoon impulsief: “neen, ik wil niet”, maar hij krijgt spijt en gaat toch. De eerste zoon daarentegen, die onmiddellijk antwoordt: “Goed vader”, doet het echter niet. Gehoorzaamheid bestaat niet in ja of nee zeggen, maar in het handelen, het bewerken van de wijngaard, het Rijk Gods tot stand brengen, het goede doen. Met dit eenvoudig voorbeeld wil Jezus een godsdienstigheid overstijgen die uitsluitend begrepen wordt als een uiterlijke praktijk uit gewoonte, die het leven noch de houding van de mensen raakt, een oppervlakkige godsdienstigheid, slechts “ritueel”, in de negatieve zin van het woord.

De aanhangers van deze uiterlijke godsdienstigheid die Jezus afkeurt, waren in die tijd “de hogepriesters en de oudsten van het volk” (Mt 21,23) die volgens de waarschuwing van de Heer, in het Rijk Gods worden voorafgegaan door tollenaars en ontuchtige vrouwen. Jezus zegt hun: “de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen” (v. 31). Deze uitspraak moet ons niet doen denken dat zij die de geboden van God niet onderhouden, die geen moraal hebben en zeggen: die naar de kerk gaan, zijn in ieder geval slechter dan wij!, beter zijn. Nee, dat is niet wat Jezus leert. Jezus wijst de tollenaars en ontuchtige vrouwen niet aan als voorbeelden, maar als “bevoorrechten van de genade”. En ik zou het woord “genade” willen benadrukken, want bekering is altijd een genade. Een genade die God geeft aan wie zich openstelt en zich tot Hem bekeert. Deze mensen, die naar Zijn prediking luisteren, bekeren zich namelijk en veranderen hun leven. Denken we bijvoorbeeld aan Matteüs, de heilige Matteüs, een tollenaar, voor zijn vaderland een verrader.

In het Evangelie van vandaag was degene die de beste indruk maakt, de tweede zoon, niet omdat hij nee zegt tegen zijn vader, maar omdat hij zich na zijn nee, bekeert tot het ja. Hij heeft spijt. God is geduldig met ieder van ons: Hij wordt ons niet moe, Hij laat ons na ons nee niet in de steek, Hij laat ons eveneens vrij om ons van Hem af te keren en fouten te maken. Aan Gods geduld denken, heerlijk! Dat de Heer altijd op ons wacht, dat Hij altijd aan onze zijde staat om ons te helpen, maar met respect voor onze vrijheid. En Hij wacht ongeduldig op ons ja, om ons opnieuw in Zijn vaderlijke armen te nemen en met Zijn oneindige barmhartigheid te overstelpen. Geloof in God vraagt dat wij dagelijks het goede verkiezen boven het kwade, de waarheid boven de leugen, de naastenliefde boven het egoïsme. Wie zich tot die keuze bekeert, na de ervaring van de zonde, zal de eerste plaatsen vinden in het Rijk der Hemelen, waar meer vreugde is voor één bekeerde zondaar dan voor negenennegentig rechtvaardigen (cf Lc 15,7).

Maar bekering, het hart veranderen, is een proces, een proces dat ons zuivert van morele korsten. Soms is het een pijnlijk proces, want er is geen weg naar heiligheid zonder een zekere onthechting en geestelijke strijd. Vechten voor het goede, vechten om niet in bekoring te vallen, doen wat we kunnen, in de vrede en vreugde van de zaligsprekingen gaan leven. Het Evangelie van vandaag stelt de christelijke manier van leven opnieuw in vraag, die niet bestaat uit dromen en mooie verzuchtingen, maar uit concrete engagementen, om steeds opnieuw open te staan voor de wil van God en de liefde voor onze broeders. Maar zelfs het kleinste concrete engagement kan niet zonder genade. Bekering is een genade die wij altijd moeten vragen: Heer, geef mij de genade mij te beteren, geef mij de genade een goed christen te zijn.

Moge de Allerheiligste Maagd Maria ons helpen volgzaam te zijn aan de werking van de Heilige Geest. Hij is het die ons versteend hart doet smelten en bereid maakt tot berouw, om het leven en het heil te verkrijgen die Jezus beloofde.

Terug naar overzicht