7-6-2020 Angelus – Mogen wij ons bemind weten
Overweging bij het feest van de Drie-eenheid

“Vandaag … zou het mooi zijn dat wij ons bemind weten. “God houdt van mij”: dat is wat wij vandaag voelen”, benadrukt paus Franciscus bij het Angelus op dit feest van de Allerheiligste Drie-eenheid.
De paus nodigde de mensen die over het Sint-Pietersplein verspreid waren, uit om “zich opnieuw te laten verleiden door de schoonheid van God”. Een schoonheid “die dichtbij is, die vlees geworden is om in ons leven te komen, in onze geschiedenis, in mijn geschiedenis, in ieders geschiedenis, opdat elke man en vrouw Hem zou kunnen ontmoeten en het eeuwig leven hebben”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!
Het Evangelie van vandaag (Joh 3,16-18), toont op het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid – in de synthetische taal van de apostel Johannes – het liefdesmysterie van God voor de wereld, Zijn schepping. In het korte gesprek met Nikodemus, dient Jezus zich aan als Degene die het heilsplan van God met de wereld vervult. Hij zegt: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven” (v. 16). Deze woorden tonen dat de werking van de drie Goddelijke Personen – Vader, Zoon en Heilige Geest – één enkel liefdesplan is dat de mensheid en de wereld redt, een heilsplan voor ons.

God heeft de wereld goed en mooi geschapen, maar na de zonde is de wereld getekend door kwaad en corruptie. Wij, mannen en vrouwen, wij zijn zondaars, allemaal, bijgevolg kon God optreden om de wereld te oordelen, om het kwaad te vernietigen en de zondaars te straffen. Maar ondanks haar zonden, houdt Hij van de wereld; God houdt van ieder van ons, zelfs wanneer wij verkeerd doen en ons van Hem verwijderen. God de Vader houdt zozeer van de wereld dat Hij, om haar te redden, geeft wat Hem het meest dierbaar is: Zijn eniggeboren Zoon, die zijn leven geeft voor de mensen, die verrijst, terugkeert naar de Vader en de Heilige Geest zendt. De Drie-eenheid is dus Liefde, helemaal ten dienste van de wereld, die Zij wil redden en herscheppen. Als wij vandaag aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest denken, denken wij dan aan de Liefde van God! En het zou mooi zijn als wij ons bemind zouden weten. “God houdt van mij”: dat is wat wij vandaag voelen.

Wanneer Jezus zegt dat de Vader Zijn enige Zoon gegeven heeft, doet ons dat spontaan denken aan Abraham en het offer van zijn zoon Isaak, waarover het boek Genesis spreekt (22,1-14): het is de “maat zonder maat” van Gods liefde. En denken wij ook aan de manier waarop God zich aan Mozes bekend maakt: vol tederheid, barmhartig, medelijdend, lankmoedig, groot in liefde en trouw (cf Ex 34,6). De ontmoeting met deze God heeft Mozes aangemoedigd, die zoals het boek Exodus vertelt, niet bang was om zich tussen het volk en de Heer te plaatsen en die zei: “Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit” (v. 9). Dat is wat God gedaan heeft door Zijn Zoon te zenden. Wij zijn kinderen in de Zoon, door de kracht van de Heilige Geest! Wij zijn Gods bezit!

Dierbare broeders en zusters, het feest van vandaag nodigt ons uit ons opnieuw door Gods schoonheid te laten bekoren: onuitputtelijke schoonheid, goedheid en waarheid. Maar ook schoonheid, goedheid en nederige, nabije waarheid die vlees geworden zijn om in ons leven te komen, in onze geschiedenis, in mijn geschiedenis, in ieders geschiedenis, opdat elke man en vrouw Hem zou kunnen ontmoeten en het eeuwig leven hebben. En dat is geloof: God aanvaarden die Liefde is, deze God die Liefde is en zich in Christus geeft, die ons in de Heilige Geest doet doorgaan, die zich door Hem laat ontmoeten en ons aan Hem laat toevertrouwen. Dat is het christenleven.

Beminnen, God ontmoeten, God zoeken. Hij zoekt ons het eerst, Hij ontmoet ons het eerst. Moge de Maagd Maria, woontent van de Heilige Drie-eenheid, ons helpen om met open hart de liefde van God te ontvangen, die ons met vreugde vervult en zin geeft aan onze weg in deze wereld, door hem altijd te richten op de bestemming die de Hemel is.

Terug naar overzicht