14-8-2021 Godgewijd leven: vreugde is het beste getuigenis
De paus moedigt inculturatie aan van het geloof

“Vreugde is het beste getuigenis dat wij kunnen geven”, zegt paus Franciscus aan de godgewijden. “Vrede, vreugde, zin voor humor. Alstublieft, vraag die genade.”
In een videoboodschap aan het virtueel Congres van het Religieuze Leven in Latijns Amerika en de Caraïben (CLAR), gepubliceerd op 13 augustus 2021, is de paus bedroefd “godgewijde mannen en vrouwen te zien die geen zin voor humor hebben, die alles ernstig opnemen”.
“Met Jezus zijn, is blij zijn”, insisteert hij. Hij moedigt trouwens aan “het geloof te incultureren” en “de cultuur te evangeliseren”, een onscheidbaar woordenpaar.
Om aan de “bekoring van het overleven” te ontsnappen, tegenover het dalende aantal roepingen en om geen “bange leerlingen” te worden, raadt de paus aan “zich te onthechten aan het criterium van de getallen”. Wat doen? “Deel uitmaken van het heilige volk van God, het heilige volk van Gods getrouwen respecteren, evangeliseren, getuigen en het overige overlaten aan de Heilige Geest”, antwoordt hij.

Dierbare broeders en zusters,
Een groet aan u die deelneemt aan het virtueel continentaal Congres van het Religieuze Leven, bijeengeroepen door CLAR, over het thema: “Naar een intercongregationeel, intercultureel en rondtrekkend religieus leven”.
Dank u voor uw deelname. Ik herhaal nogmaals hoe belangrijk de uitdaging van de inculturatie van het geloof is voor het godgewijde leven. Hoeveel goed kan het doen de eenheid te ontdekken die geen uniformiteit is, maar een veelvormige harmonie (cf. apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium 220), en vergeten wij niet dat het de Heilige Geest is die deze harmonie schept. Een veelvormige harmonie die de verschillen integreert en de eigenheden valoriseert, in een geest van gezonde en open interculturaliteit.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk om een geïncultureerde theologie te kunnen bieden en ontplooien, die zich aanpast aan de realiteit van ter plaatse, die draagster is van de evangelisatie. Laat ons niet vergeten dat geloof dat niet geïncultureerd is, niet authentiek is. Daarom nodig ik u uit mee te doen aan wat ons deze realiteit zal geven, aan de ware zin van een cultuur die leeft in de ziel van de volken. Neem deel aan het leven van het gelovige volk, neem er deel aan met respect voor hun gebruiken en tradities, en probeer door te gaan met de zending om het geloof te incultureren en de cultuur te evangeliseren. Het is een woordenpaar, het geloof incultureren en de cultuur evangeliseren. Valoriseren wat de Heilige Geest in de volken gezaaid heeft – dat is ook voor ons een gave (ibid. 246).

Wanneer deze inculturatie niet gebeurt, eindigt het christenleven en het godgewijde leven nog meer, in de meest afwijkende en dwaze gnostische stellingen. Wij hebben het bijvoorbeeld gezien in het slecht gebruik van de liturgie. Wat telt is de ideologie en niet de realiteit van de mensen en dat is geen Evangelie. Vergeet het woordenpaar niet: het geloof incultureren en de cultuur evangeliseren.

Het godgewijde leven is een expert in gemeenschap. Het godgewijde leven is op weg, het promoveert de broederlijkheid. Toch moeten we in onze tijd het hoofd bieden aan de bekoring van het overleven. Hoe dikwijls berekent men hoeveel mannelijke en vrouwelijke religieuzen iemands congregatie telt, of evalueert men de curve van de dalingen. Dat is de bekoring van het overleven. Het is goed zich te onthechten aan het criterium van de getallen, aan efficiëntie, wat bange leerlingen van u zou kunnen maken, opgesloten in het verleden en overgeleverd aan heimwee. Heimwee, dat fundamenteel de sirenenzang is van het religieuze leven.

Daartegenover staan de meest wijze strategie en beslissing, namelijk de gelegenheid grijpen om met de Heer op weg te gaan op wegen van de hoop, en daarbij erkennen dat de vrucht uitsluitend toebehoort aan de Heilige Geest.

Wat moeten wij dan doen? Deelnemen aan het heilig volk van God, het heilige volk van Gods getrouwen respecteren, evangeliseren, getuigen en het overige overlaten aan de Heilige Geest.

Om u te helpen het doel te bereiken dat u zich gesteld heeft, zou ik u willen in herinnering brengen dat de vreugde – de hoogste uitdrukking van het leven in Christus – het beste getuigenis is dat wij kunnen geven aan het heilige volk van Gods getrouwen, dat wij geroepen zijn te dienen en te begeleiden op zijn pelgrimstocht naar de ontmoeting met de Vader. Vreugde, vreugde in verschillende vormen. Vrede, vreugde, zin voor humor. Alstublieft, vraag deze genade.

In de Exhortatie over de heiligheid (Gaudete et exsultate, 122-128) heb ik met opzet een hoofdstukje willen wijden aan de zin van de humor. Het is droevig godgewijde mannen en vrouwen te zien die geen zin voor humor hebben, die alles heel ernstig nemen. Alstublieft. Bij Jezus zijn, is blij zijn, is in staat zijn tot deze zin voor humor die heiligheid geeft. Lees dat kleine hoofdstuk in mijn Exhortatie over de heiligheid.

Ik wens u een goede virtuele bijeenkomst. Dat God u zegene en dat de Heilige Geest u het licht van Zijn genade moge geven opdat u altijd mannen en vrouwen van ontmoeting en broederlijkheid zou zijn. Moge de Maagd Maria over u waken. Zij weet wat ontmoeting, broederlijkheid, geduld, inculturatie is. Zij weet dat allemaal. Moge Zij over u waken. En nu, zoals altijd, vraag ik u: vergeet niet voor mij te bidden, ik heb het nodig. Goede bijeenkomst.

Terug naar overzicht