Seculiere oblatuur                                              

‘De mens is een eucharistische mens: het enige schepsel dat in staat is dank te brengen aan God. Alles wat hij van God heeft gekregen, heft hij op en geeft het aan God in dankzegging terug. Door zichzelf op deze wijze aan God te offeren, komt de mens tot zijn ware zijn.’ 

‘Opdat God in alles verheerlijkt wordt’. Regel hoofdstukken 4 en 57

Seculiere oblaten zijn die christenen die de oproep tot ‘de bekering van het hart’ hebben verstaan en ernaar verlangen de eisen van hun roeping als gedoopte radicaler te beleven in verbondenheid met een klooster.

‘Heel hun leven moet een terugkeer zijn naar God, moet een zoeken zijn van God.’ (Regel, hoofdstuk 58)

De seculiere oblatuur is een genadevolle vrucht van de heilige Geest.  Want Jezus Christus is de maatstaf van de seculiere oblatuur en Zijn voorbeeld willen de seculier oblaten volgen.

Benedictijner seculier oblaat van de altijddurende aanbidding van het heilig Sacrament

Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid om zich als seculier oblaat te verbinden aan en met de zusters Benedictinessen van de altijddurende aanbidding van het heilig Sacrament van priorij Nazareth.

Onze seculier oblaten hebben geen andere Regel dan de Regel van Sint Benedictus, met de Constituties van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, waarvan de geest de vorm moet bepalen van de persoonlijke ‘levensregel’, die ieder voor zich in het licht van zijn/haar seculiere oblatuur moet opstellen.

In de staturen van de seculiere oblatuur wordt dit nader uitgewerkt. Hieronder zijn een aantal punten uitgelicht:

Eucharistie: het hart van het monastieke leven

Moeder Mechtildis plaatst de Eucharistie in het hart van het monastieke leven.
Naar haar richtlijnen proberen de seculier oblaten te leven in een altijddurende omgang met Jezus Christus in het allerheiligst Sacrament, Hem in geest en waarheid aanbiddend in Zijn vernederde en vernietigde staat. Zij delen met Hem Zijn hoedanigheid van offerhostie en slachtoffer en zij maken zich in Hem en door Hem tot waarachtige herstellers van de beledigingen die God in dit Sacrament worden aangedaan .
(Constituties in Handschrift, hoofdstuk 20,1).

De liefde tot Christus gaat boven alles

Voor de seculier oblaat gaat de liefde tot Christus boven alles (Regel, hoofdstuk 4 en 72)
Hij/zij heeft de roeping, deze liefde voor de Eucharistie te delen en door te geven, door een steeds veelvuldiger en bewuster deelnemen aan de viering van de Eucharistie en, volgens zijn/haar eigen mogelijkheden, door gebed en geestelijke lezing, door enige tijd door te brengen in aanbidding van de eucharistische Christus. Het contact met dat mysterie van Liefde in de viering en aanbidding ervan, opent zijn/haar hart voor de universele liefde van Christus. Bezield door de geest van geloof ziet de seculier oblaat Christus in alle medemensen, ongeacht hun staat of functie.

Seculier oblaat in de wereld

De seculiere oblaten proberen in de wereld, in hun gezin en parochie en in hun dagelijks leven, ieder op hun eigen manier, van de spiritualiteit van de Zusters van priorij Nazareth getuigenis te geven en deze te leven en invulling te geven : Gods eer herstellen, het heil van de mensen  bevorderen en drager te zijn van de vreugde en vrede die Christus aan de wereld heeft gebracht.

Zelfs door het meest stille en verborgen leven, zoals dat geleid wordt door de Zusters in priorij Nazareth, kan hij/zij volledig meewerken aan de heilzame zending van de Kerk, tot meerdere eer en glorie van de heilige Drieëenheid.

Toelating tot de seculiere oblatuur

De seculier oblaat is meerderjarig en ten volle bewust van de stap die hij/zij zet.

Zowel diocesane priesters, permanente diakens, leken, zowel mannen als vrouwen, alleenstaand of gehuwd, kunnen toetreden.

De toelating tot de oblatuur wordt verleend door Moeder priorin, die daarin uitdrukking geeft aan het charisma van onderscheiding der geesten, dat eigen is aan haar dienstwerk.

Vormingstijd
De vormingstijd duurt in principe twee jaar.  Gedurende de vormingstijd moet de toekomstige oblaat meer diepgang trachten te verkrijgen van zijn/haar christelijk leven.
Om dat te bereiken legt hij/zij er zich op toe vertrouwd te worden met de geest van Benedictus’ Regel en de geest van de Constituties van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament, onder de hoede van Moeder priorin.

Opdracht of oblatie

Rond de feesten van de heilige Vader Benedictus (11 juli)  en de H. Henricus (13 juli – patroonheilige van de oblaten) vindt de opdracht of oblatie – de opname in de seculiere oblatuur – plaats en spreekt de oblaat tijdens de Eucharistieviering zijn/haar beloften van toewijding aan God en aan onze Eucharistische Heer uit.

Wederzijdse banden
Krachtens de bijzondere band van de seculier oblaat met priorij Nazareth beschouwt deze de priorij  als een “ander thuis, een tweede familie”, zodat hij/zij er de levengevende invloed van ondervindt door het deelgenootschap in het leven van gebed en offer van de monialen, waar hij/zij kan verblijven om zijn/haar geest te sterken en te laten vormen, om samen met de communiteit te leven volgens het ritme van het liturgisch gebed  of van het werk, door te delen in de initiatieven van de priorij en naar gelang persoonlijke mogelijkheden, eigen bekwaamheden en beschikbaarheid in te zetten.

Broederlijke banden
De oblatuur schept broederlijke banden tussen de oblaten, door het feit dat zij behoren tot dezelfde priorij. Deze broederschap komt tot uiting en wordt versterkt door oblatendagen, waarop zij zich met de monialen in gebed verenigen en er zich op toeleggen om onder leiding van Moeder priorin voortgang te maken in de geest van Benedictus’ Regel en de geest van de Constituties van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament.

‘Wij hopen niets te hebben bepaald dat te moeilijk, niets dat te zwaar is. Maar mocht er toch iets in voorkomen dat wel wat streng lijkt, laat u dan niet aanstonds afschrikken en ontvlucht niet. Naarmate men echter voortgang maakt in de deugd en in het geloof, verruimt zich het hart en snelt men met een onuitsprekelijk blije liefde voort langs de weg van God geboden. Door aldus deel te nemen aan het lijden van Christus, verdienen wij ook deelgenoten te worden van zijn Rijk’ (Proloog op de Regel).

Bent u geïnteresseerd en voelt u een verlangen naar de seculiere oblatuur in verbondenheid met onze priorij, dan kunt u contact opnemen met Moeder priorin.