Gebedsbrief

Geloofd en aanbeden
zij Jezus Christus
in het allerheiligste Sacrament

Tegelen, Veertigdagentijd 2017

Aan allen met wie wij ons verbonden weten,

We zijn de veertigdagentijd begonnen met de woorden op Aswoensdag: Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.

Wij mogen leven in en vanuit Gods barm­hartigheid en die barmhartigheid door ons heen laten stromen.

Wij hebben als mens een hoge roeping:

…opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel…

“Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt wor­den van uw Vader in de hemel… weest vol­maakt, zoals uw Vader in de hemel vol­maakt is” (Mt 5,44-45a.48).

Hoe ver wij hierin staan, is dus af te meten aan onze (verge­vende) houding jegens de naaste. De kracht hiervoor vinden wij bij Jezus, met name in zijn lijden en sterven. Met Pasen her­nieuwen we onze doopbeloften om steeds meer op God te ge­lijken.

Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Wij, mensen, zijn over het algemeen gemakkelijk geneigd van onze hoge roeping weg te glijden. Niets minder wordt gevraagd van ons dan heiligheid in heel ons gedrag en het vergt voort­durend inzet om voortgang te maken op de weg ter heiliging. Ook voor deze weg geldt: stilstand is achteruitgang. Het is dan ook goed om ieder jaar met Aswoensdag op het nulpunt te beginnen en een nieuwe start te maken. We mogen er ons be­wust van worden dat we misschien wat ‘afgebrand’ of ‘uitge­brand’ zijn in ons streven, misschien zelfs in onze verlangens naar de beantwoording van onze verheven roeping: de heiliging. Een soort geestelijke ‘burn-out’.

Onze heilige Vader Benedictus
wist dit ook heel goed.
Hij schrijft in hoofdstuk 49
van zijn heilige Regel
over het houden
van de veertigdaagse vasten:

Eigenlijk moet het leven van de monnik altijd zijn zoals in de veertigdaagse Vasten; maar omdat slechts weinigen zoveel deugd bezitten, raden wij de monnik aan om in die dagen van de veertigdaagse Vasten zijn leven in alle zuiverheid te bewaren en tevens alle nalatigheden van de andere tijden in deze heilige dagen uit te wissen.

Vervolgens noemt hij een aantal middelen op om mee aan de slag te gaan om zodoende een goede voorbereiding op Pasen te beleven en wel een vreugdevolle voorbereiding, een vreugde namelijk in de heilige Geest:

Dit zal dán op een juiste manier gebeuren, als wij paal en perk stellen aan al onze ondeugden en als wij ons toeleggen op het gebed onder tranen, op lezing, rouwmoedigheid van hart en vasten.

“Christus – zo zegt Paus Franciscus – nodigt ons door de profeet uit om te leren “het goede te doen door concrete dingen, niet met woor­den” (Jes 1,17).

In het Evangelie volgens Matteüs  maakt Christus verwijten aan de leiders van het volk, omdat zij “zeggen en niet doen”, zij kennen het concrete niet. En “zonder het concrete”, geen “bekering”” (Mt2,1-12).

De paus ver­volgt: “Christus nodigt ons uit op te staan, maar Hij neemt ons bij de hand om ons te hel­pen opstaan: … eerst de uitnodiging, dan de hulp, samen op weg, om ons te helpen, ons de dingen uit te leggen, ons bij de hand te nemen en ons aan de hand mee te voeren… Het resul­taat daarvan, is heerlijk: Al zijn uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Christus kan dus dat wonder doen, het wonder ons te veranderen.” (Fragmenten uit de preek van 14 maart jl.)

Als mensen zich serieus willen voorbereiden op Pasen, denken zij na over vasten. Ze maken voornemens om minder te eten of te snoepen, of leggen het accent op een ander vlak zoals min­der tv of email kijken, skypen, sms en internet, hetgeen zeker goede middelen zijn om meer tijd vrij te krijgen voor bezinning.

Onze heilige Vader Bene­dictus beveelt hiernaast het gebed onder tranen aan.

Gebed onder tranen… zegt dat ons nog iets? Tranen zijn een teken van echt mens-zijn, een teken dat wij ons bewust wor­den van onze ondeugden en zonden. Zo kunnen wij komen tot berouw en bekering en tot een vernieuwd leven.

Om ons te helpen kunnen wij ons wenden tot Maria, de Moeder van smarten.

Met de tranen in haar ogen
stond de Moeder diep bewogen
naast het Kruis waar Jezus hing.
 
Door haar pijnlijk zuchtend harte,
overstelpt van wee en smarte,
’t scherpe zwaard van droefheid ging.

Stabat Mater

Maria helpt ons te zien hoe wij ons met Jezus in Zijn lijden kunnen ver­enigen. Ons eigen lijden wordt daar­door opgenomen in het Zijne en wij kunnen dan aan den lijve ondervinden wat Jezus ons zegt:

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht (Mt.11, 28-30).

Wij mogen bidden dat wij in de voorbereiding op Pasen meer en meer groeien in de bijzondere eigenschappen die de kinderen van God kenmerken:

  1. Nederigheid
  2. Zuiverheid van hart
  3. Ontvankelijkheid voor het Woord van God
  4. Verzachting van het hart voor goddelijke dingen
  5. Medelijden met de zwakheden van anderen
  6. Nabijheid van de Moeder van God
  7. Vreugde

De kruisweg is geschikt voor iedere dag van het jaar, maar voor de veertigdagentijd is het een oefening bij uitstek.

Ik sluit mij aan bij deze trage stoet, waar alle zonden worden uitgedragen. Ik weet niet, maar geloof hoe zeer het doet.

Gods lichaam neergevallen, neergeslagen, onder het overwicht van schuld en kruis. O, dat de zonden zo zwaar op U lagen.

Kruisweg P.P.de Vries SJ

Het lijden van Jezus
overwegen
en de
verschillende personages
beschouwen
om te zien
hoe wij
Jezus’ lijden
kunnen verzwaren,
verzachten
of
opheffen.

Wees heilig, want Ik, de Heer, ben heilig.
Lev.11,44

Heiligheid is een belangrijke sleutel als we de beloften van God vervuld willen zien in ons leven. Heiligheid stelt God in staat zijn volle goedheid aan ons te openbaren en is een weg waarop wijzelf vrucht kunnen gaan dragen. Het is tevens een weg waar­van het doel ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Want “wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons ge­dragen hebben, mogen door Gods heiligende genade het beeld dragen van de hemelse mens: Christus onze Heer” (uit het inleidend gebed van Goede Vrijdag).

Wij, dus, “die zaaien in tranen, zullen oogsten met jubel”! (Ps.126,5).

Wij wensen u allen een Zalig Pasen!

In biddende verbondenheid,
Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,
Zuster Immaculata Franken OSB ap, priorin

Priorij Nazareth, Klooster Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1 – 5931 KS Tegelen – 077-3731572
priorij.nazareth@oudemunt.nl – gva@oudemunt.nl
IBAN NL59INGB0001036179 (BIC INGBNL2A)
t.n.v. Zusters Benedictinessen van het H. Sacrament te Tegelen