Gekwetste liefde kan door God genezen worden

7-10-2018 Angelus – Gekwetste liefde kan door God genezen worden, dank zij barmhartigheid en vergeving
Roepen wij de Maagd Maria aan opdat zij de gehuwden zou helpen

Paus Franciscus herinnert aan het liefdesplan van God met man en vrouw, zoals het weergegeven wordt in het begin van de Bijbel en hij benadrukt tegelijk de houding die de Kerk moet hebben, “om gekwetste en verloren harten terug bij God te brengen”.
“In het begin, in het plan van de Schepper, is er geen man die een vrouw huwt en haar wegstuurt als het niet gaat. Nee. In tegendeel, man en vrouw zijn geroepen elkaar te erkennen, aan te vullen en te helpen in het huwelijk.”
Hij stelt ook het falen vast – dat niet het laatste woord heeft – en wijst op de remedie van de barmhartigheid: “De manier waarop God met Zijn ontrouw volk handelt – dat wil zeggen, met ons – leert ons dat gekwetste liefde door God kan genezen worden dank zij de barmhartigheid en de vergeving”.
De paus vertrouwt echtparen die het moeilijk hebben, toe aan de voorspraak van de Maagd Maria: “Aanroepen wij de Maagd Maria opdat zij echtparen zou helpen om hun vereniging te beleven en te vernieuwen, steeds uitgaande van de oorspronkelijke gave van God”.
Men zou in deze aanroeping het vertrouwen kunnen erkennen van paus Franciscus in de Maagd Maria, die “de knopen ontwart”, vooral voor echtparen die het moeilijk hebben.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Het Evangelie van deze zondag (cf. Mc 10,2-16) laat ons horen wat Jezus zegt over het huwelijk. Het verhaal begint met een provocatie van de farizeeën die aan Jezus vragen, of het een man toegelaten  is zijn vrouw te verstoten, zoals de wet van Mozes voorziet (cf vv. 2- 4). Vooreerst geeft Jezus met de wijsheid en het gezag die Hem door de Vader gegeven zijn, een nieuwe dimensie aan de Mozaïsche wet: “Om de hardheid van uw hart heeft hij – dat wil zeggen, de oude wetgever – die bepaling voor u neergeschreven” (v. 5). Het is met andere woorden een toegeving omwille om de fouten van ons egoïsme te milderen, maar ze stemt niet overeen met de oorspronkelijke bedoeling van de Schepper.

En hier herneemt Jezus het boek Genesis: “in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden” (vv. 6-7). En hij besluit: “Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden” (v. 9). In het begin, in het plan van de Schepper, is er geen man die een vrouw huwt en haar wegstuurt als het niet gaat. Nee. In tegendeel, man en vrouw zijn geroepen elkaar te erkennen, aan te vullen en te helpen in het huwelijk.

Dit onderricht van Jezus is heel duidelijk en verdedigt de waardigheid van het huwelijk als een liefdesvereniging die trouw veronderstelt. Gehuwde echtparen kunnen verenigd blijven omdat liefde een wederzijdse gave is, ondersteund door de genade van Christus. Indien echter eigenbelang en eigen voldoening bij de echtgenoten overheersen, zal hun vereniging geen weerstand kunnen bieden.

Dezelfde bladzijde uit het Evangelie herinnert ons met veel realiteitszin aan het feit dat man en vrouw, die geroepen zijn om een liefdesrelatie te beleven, pijnlijke daden kunnen stellen die een crisis veroorzaken. Al wat tot een schipbreuk van een relatie kan leiden, wordt door Jezus niet aanvaard. Hij bevestigt Gods plan waarin de sterkte en de schoonheid van de menselijke relatie zichtbaar zijn. Enerzijds houdt de Kerk niet op de schoonheid van het gezin te bevestigen zoals het ons door de Schrift en de Traditie werd doorgegeven; en tegelijk spant zij zich om haar moederlijke nabijheid concreet te laten voelen aan wie de ervaring hebben van een gebroken relatie of aan wie moeizaam en pijnlijk verdergaan.

De manier waarop God met Zijn ontrouw volk handelt – dat wil zeggen, met ons – leert ons dat gekwetste liefde door God kan genezen worden dank zij de barmhartigheid en de vergeving. Wat in die situaties van de Kerk gevraagd wordt, is bijgevolg niet alleen en niet onmiddellijk een veroordeling. In tegendeel, tegenover het pijnlijk mislukken van een huwelijk, voelt zij zich geroepen een aanwezigheid van liefde, naastenliefde en barmhartigheid te zijn om gekwetste en verloren harten terug bij God te brengen.

Roepen wij de Maagd Maria aan opdat zij echtparen zou helpen om hun vereniging te beleven en te vernieuwen, steeds uitgaande van de oorspronkelijke gave van God.

Terug naar overzicht
By | 2018-10-13T20:42:31+00:00 9 oktober 2018|Woord van de paus|0 Comments