15-8-2019 Angelus – Gemaakt voor de grote vreugden van de Hemel

Het feest van de Tenhemelopneming van Maria herinnert ons eraan dat in de hemel “een Moeder is die op ons wacht” en die “zoals alle moeders … het beste voor Haar kinderen wil”. Dat zegt paus Franciscus in zijn overweging die voorafging aan het Angelusgebed.
Maria, zo ging de paus verder, “zegt ons: jullie zijn niet gemaakt voor de kleine voldoeningen van de wereld maar voor de grote vreugden van de Hemel” en Zij “toont ons dat, als wij willen dat ons leven gelukkig is, God op de eerste plaats moet gezet worden, omdat Hij alleen groot is”.
En de paus legt dit zo uit: “Wij zijn als pelgrims op weg naar ons huis daarboven. Kijken wij vandaag naar Maria, dan zien wij het doel”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

In het Evangelie van deze dag, het hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Allerheiligste Maagd Maria, bidt de Heilige Maagd aldus: “Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd” (Lc 1,46-47).

Laat ons kijken naar de werkwoorden van dit gebed: prijzen en juichen. Twee werkwoorden: “prijst hoog” en “juicht”. Men juicht wanneer iets gebeurt dat zo mooi is dat innerlijke vreugde niet volstaat, maar dat men zijn geluk wil uitdrukken met heel zijn lichaam: dan juicht men. Maria juicht om God. Is het ons al eens overkomen dat wij juichen om de Heer? Wij juichen om een bekomen resultaat, om goed nieuws, maar vandaag leert Maria ons juichen om God. Waarom? Omdat Hij, God, “wonderwerken” doet (v. 49).

De wonderwerken worden in herinnering gebracht door het ander werkwoord: prijzen. “Mijn hart prijst hoog”. Prijzen. Prijzen betekent, roemen op de grootheid, de schoonheid van een werkelijkheid, … Maria prijst de grootheid van de Heer, Zij looft Hem door te zeggen dat Hij werkelijk groot is. In het leven is het belangrijk grote dingen te zoeken, anders verliest men zich in vele kleine dingen. Maria toont ons dat wij God op de eerste plaats moet stellen, als wij willen dat ons leven gelukkig is, want Hij alleen is groot. Zo dikwijls echter lopen wij achter dingen aan die van weinig belang zijn: vooroordelen, wrok, rivaliteiten, jaloezieën, illusies, overbodig materieel bezit … Hoeveel kleinzieligheden in het leven! Wij weten het. Vandaag nodigt Maria uit, op te zien naar de “wonderdaden” die de Heer in Haar heeft verricht. Ook in ons, in ieder van ons, doet de Heer wonderdaden. Ze moeten erkend en geprezen worden, God moet voor deze grote dingen hoog geprezen worden.

Het zijn de “wonderdaden” die wij vandaag vieren. Maria is ten hemel opgestegen: klein en nederig ontvangt Zij als eerste de hoogste glorie. Zij, die een menselijk schepsel is, één van ons, bereikt de eeuwigheid in Haar ziel en lichaam. Zij wacht daar op ons, zoals een moeder op haar kinderen wacht die naar huis komen. Het volk Gods aanroept Haar inderdaad als “deur van de Hemel”. Wij zijn als pelgrims op weg naar ons huis daarboven. Laat ons vandaag naar Maria kijken, dan zien wij het doel. Wij zien dat een schepsel opgenomen werd in de glorie van de verrezen Jezus Christus en dat schepsel kon alleen de Moeder van de Verlosser zijn. Wij zien dat in het paradijs, bij Christus, de nieuwe Adam, ook Maria is, de nieuwe Eva, en dat bemoedigt ons en geeft ons hoop op onze pelgrimstocht hier beneden.

Het feest van de Tenhemelopneming van Maria is een herinnering voor ons allen, vooral voor degenen die afgemat zijn door twijfels en droefheid en die naar de grond kijken, die er niet in slagen de blik te verheffen. Laat ons naar boven kijken, de Hemel is open; hij inspireert geen vrees, hij is niet meer veraf want op de drempel van de Hemel, is er een Moeder die op ons wacht. Zij houdt van ons, Zij glimlacht naar ons en komt ons toegewijd te hulp. Zoals alle moeders, wil Zij het beste voor Haar kinderen en Zij zegt ons: “jullie zijn kostbaar in Gods ogen; jullie zijn niet gemaakt voor de kleine voldoeningen van de wereld maar voor de grote vreugden van de Hemel”. Ja, omdat God vreugde is, geen verveling. God is vreugde. Laten wij ons bij de hand nemen door de Maagd Maria. Telkens wij de rozenkrans ter hand nemen en hem bidden, doen wij een stap vooruit naar het grote doel van ons leven.

Laten wij ons door de ware schoonheid aantrekken, laten wij ons niet opslokken door de kleingeestigheden van het leven, maar kiezen wij voor de grootheid van de Hemel. Moge de Heilige Maagd, deur van de Hemel, ons helpen elke dag met vertrouwen en vreugde te kijken naar onze echte thuis, daar waar Zij is die als een moeder op ons wacht.

Terug naar overzicht