Lees of download de pdf-versie van de brief of lees de brief hieronder.

O mijn kind, om grote vooruitgang te maken in het gebed is het een groot geheim om goed het stilzwijgen te kunnen bewaren in de tegenwoordigheid van Onze Heer. Het is door de stilte dat men zich vernietigt voor die Aanbiddelijke Majesteit, en het is in diepe stilte dat God Zich laat horen op wonderbare wijze. Ik bid zijn Heilige Geest u het goed te doen begrijpen of liever u erin onder te dompelen zonder dat u het weet, opdat uw eigenliefde de genade niet bezoedelt.”

(Over het stilzwijgen, Moeder Mechtildis)

Tegelen, Advent 2018

Aan allen met wie wij ons verbonden weten,

Ora…

Graag delen wij met u een aantal voor ons belangrijk gebeurtenissen uit 2018. Dit jaar benadrukte de communiteit het stilzwijgen, wezenlijk voor ons leven in het klooster. De innerlijke stilte moet ons voeren naar de Bron. Mede daarom zingen wij meer hymnen in het Latijn, uit het Antiphonale Monasticum. Door het jaar heen oefenden wij geregeld hymnen van een komend (hoog)feest, zon- of weekdag of een van de Sterke Tijden. Kapelaan G. Dölle en diaken G. Sars verzorgden een aantal lessen tijdens de “vormingsweken” over hymnen in het Latijn. We hadden een zangweek o.l.v. mevr. dr. Jennifer Donelson, docente aan een seminarie in New York. Zij leerde ons dieper de waarde en de betekenis kennen van de Gregoriaanse muziek in de liturgie, en gaf aan de zusters die dit wilden nog persoonlijke begeleiding, want deze week was ook bedoeld om onze zang in het koorgebed te verbeteren. We leerden van haar de acht modi (psalmtonen) en oefenden vooral met het Magnificat.

Aan tafel lazen wij o.a. het boek De kracht van de stilte van Kardinaal R. Sarah en de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid: Gaudete et exsultate. Diepgaande en verrijkende teksten.

In april organiseerden wij een bezinningsdag over de liturgie, voornamelijk voor priesters. Wij waren zeer verheugd dat Zijne Eminentie Kardinaal R. Sarah, Voorzitter van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, bereid gevonden werd de deelnemers toe te spreken. Zijn woorden maakten op hen veel indruk. Aan het eind van de middag sprak de Kardinaal spontaan, onbevangen en bevlogen tot de communiteit over het gebed, waarna er gelegenheid was tot het stellen van vragen. Met dankbaarheid kijken wij terug op deze genadevolle ontmoeting. In een brief bracht Kardinaal Sarah eveneens zijn dank voor deze bijzondere dag tot uitdrukking.

Doorheen het jaar hebben wij enkele ceremonies en gebruiken hernomen, die vanaf de 60er jaren op de achtergrond waren geraakt. Ze helpen ons om ons Benedictijnse leven innerlijk te vernieuwen. Wij danken onze Heer dat de altijddurende aanbidding met behulp van mensen van buiten door kan gaan. Steeds opnieuw blijkt dit voor veel mensen, vooral ook voor zieken en eenzamen, een bron van troost te zijn.

Pater Johan Debeer c.s.j. leidde onze jaarlijkse communiteitsretraite. De pater gaf ons prachtige conferenties over de Proloog van het Johannes-evangelie, nam ons hierin mee de diepte in en liet ons binnen de H. Schrift verwijzingen ontdekken naar dit deel van het evangelie.

Kapelaan P. Pierik, een oblaat van de Benedictijnen in Vaals, die de Benedictijnse spiritualiteit zeer bemint, zal in de toekomst met enige regelmaat de H. Mis in onze priorij verzorgen.

… et labora

In oktober begonnen de schilders met hun werkzaamheden aan de buitenkant van het kloostergebouw. Zij gebruikten een hoogwerker om de zusters in huis zo min mogelijk tot last te zijn. De samenwerking verliep goed. Tijdens het schilderwerk in de kapel diende de kapittelzaal als kapel. Onze kapel werd verrijkt met een klein mechanisch pijporgel. Het orgel op het oksaal was dringend toe aan een uitgebreide renovatie.

Na al die werkzaamheden in de kapel was het tijd voor de jaarlijkse poetsbeurt. Dienende handen van een aantal familieleden kwamen ons daarbij te hulp.

Het priesterkoor is intussen verfraaid met een Mariabeeld, een beeld van de H. Aartsengel Michael en een afbeelding van Jezus Barmhartigheid.

Vorming, Professie, overlijden etc.

In april kwamen de Presidentes van de verschillende Federaties van ons Instituut in vergadering bijeen in Trier, ter voorbereiding op de Confederale Vergadering die in 2019 zal plaatshebben in Keulen.

In mei werd de instructie Cor orans geplubliceerd. Vanwege veranderingen in de regelgeving voor slotzusters was Moeder priorin geregeld in gesprek met diverse kloosters in binnen- en buitenland.

  • Op 13 oktober werd onze postulante ingekleed en begon haar noviciaat; zij ontving als kloosternaam Zr. Ester. Een feestelijke dag en een gelukkige novice!
  • Op 27 november vierden wij de Monastieke Professie en Maagdenwijding van Zr. Christiane en Zr. Justine. Een grote genade voor hen, de communiteit en de vele familieleden en vrienden, die deelden in de vreugde van deze totale zelfgave. De twee zusters trokken samen zingend op naar het altaar, met de brandende kaars in de hand. De litanie van alle heiligen was een plechtig en indrukwekkend gebeuren, alsook de geloftenaflegging, de ondertekening daarvan op het altaar, het Suscipe me, Domine, het plechtig gezongen wijdingsgebed, het ontvangen van koorkleed, sluier en ring en als laatste het Antiphonale Monasticum, het boek voor het Opus Dei. De zusters zijn nu volledig lid van de communiteit, ten dienste van de Kerk.

Er zijn nu vier zusters op het noviciaat. Een aantal belangstellenden leven geregeld voor kortere of langere tijd met ons mee.

  • Op het Hoogfeest van St. Jozef was onze Zr. Johanna 65 jaar geprofest. Deo gratias!
  • Op donderdag 15 maart overleed diaken A. Kranenburg; hij heeft zeer veel voor het welzijn van onze gemeenschap gedaan, zowel op geestelijk als op materieel gebied. Danken wij de Heer hiervoor. Dat hij ruste in vrede!

Gezinnen, Oblaten, Pure Womanhood en overige retraites

Tijdens het Gezinsweekend in mei knapten de gezinnen het binnenhof en de tuin op. Het Mariabeeld, dat door een van de gezinnen is gerestaureerd, werd door pastoor Snijders opnieuw ingezegend. De leden van hetzelfde gezin restaureerden ook de beelden van de Olijfberggroep die in het kapelletje op het kerkhof staan. Zo kunnen wij weer met meer devotie bidden.

In de recreatie hebben onze oblaten, Br. Jozef en Zr. Hildegard, verteld over hun reis per zeilboot naar de Wereldgezinsdagen in Ierland, samen met hun twee kinderen. Ze hebben hier veel van geleerd, onder meer diep te vertrouwen op de Voorzienigheid.

Het Gezinsweekend van oktober had als thema Het Heilig Huisgezin. Hieraan namen maar liefst 27 personen deel. Op zondag was de Maria-processie, met afsluitend de zegen met het Allerheiligste. Het was een blij weekend.

Midden september was het oblaten-weekend. De lessen gingen dit keer over hoofdstuk 9 en 10 van de H. Regel. Ook de kleine Johannes van 1 maand oud, zoon van Zr. Teresia (oblate) en Joël, luisterde aandachtig.

In maart en oktober vond er een retraite van Pure Womanhood plaats; het weekend in oktober had als thema Een sterke vrouw, wie zal haar vinden. De elementen van zo’n retraite zijn o.a. inleidingen, H. Mis, aanbidding en gezelligheid. Een grote groep jonge(re) vrouwen nam hieraan deel en de reacties waren enthousiast.

Naast deze bezinningsmogelijkheden hebben er nog een aantal retraites en bezinningsweekenden plaatsgevonden. De deelnemers tonen zich steeds dankbaar. Heel graag begeleiden wij deze retraites met ons gebed.

“Luister, mijn zoon”

Enkele keren kreeg de communiteit de kans om een inleiding te beluisteren over autisme en hooggevoeligheid. Boeiend en verrijkend, want in deze tijd schijnen steeds meer mensen met deze verschijnselen te maken te hebben.

Vader Abt A. Lenglet van Vaals was op 21 november bij ons aanwezig om samen met ons de H. Mis te vieren en een inspirerende conferentie te geven ter voorbereiding op de Monastieke Professie en Maagdenwijding. We verheugden ons dat Moeder Scholastica van Valkenburg diezelfde dag in ons midden kon zijn. Er werden verschillende punten besproken met betrekking tot onze Federatie.

Kalender 2019

Op aanraden van goede vrienden werden onze kalenders voor 2019 in een mooiere uitvoering gedrukt, om die te gaan verspreiden, met een verzoek om een bijdrage voor verschillende projecten.

Elke foto op de kalender gaat vergezeld van een bemoedigende spreuk van onze Stichteres, Moeder Mechtildis

U kunt deze kalender of extra kalenders bestellen à € 10,00, om daarmee anderen bewust te maken van de rol van ons gebed, dat ook voor hen is. Vooral voor de jeugd is het belangrijk dat ze er op jonge leeftijd begrip voor krijgen hoe diep wij als ge­lovigen door het gebed met elkaar ver­bonden zijn en elkaar dragen.

Deze actie ondernemen wij vanwege enkele zeer hoge kosten in verband met reparatie- en onder­houds­werkzaamheden, zoals een degelijke opknapbeurt van de slotmuur; binnenschilderwerk aan muren en deuren in huis; gedeeltelijke schilderbeurt van de kapel vanwege een oude lekkage, en reparatie van ons orgel.

Wij gedenken onze levende en overleden weldoeners iedere dag in ons gebed.

Jaarlijks is op Tweede Kerstdag de misintentie voor onze weldoeners. Tevens vragen wij op woensdagen in de H. Mis de voorspraak van Sint Jozef, dat hij hen rijkelijk vergeldt.

Van harte danken wij allen die ons, op welke wijze ook, hebben bijgestaan en geholpen. Zonder u zouden wij ons gebedsleven niet kunnen voortzetten.

Hoe kunnen wij Christus kennen? Hoe de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, begrijpen? […] Het Evangelie lezen en de catechismus bestuderen […] is niet voldoende. Om te kunnen beseffen wat de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte van Jezus Christus is, dient men zich in een context te begeven van gebed op de knieën: aanbidding.
Men kent de Heer niet zonder deze houding van aanbidding, aanbidding in stilte, verzekert de paus, die vaststelt dat dit gebed van aanbidding onder gelovigen weinig gekend en beoefend wordt. Het gaat erom zijn tijd bij de Heer te verliezen, bij het mysterie van Jezus Christus. Aanbidden. Daar in stilte, de stilte van de aanbidding. Hij is de Heer en ik aanbid Hem.

(Paus Franciscus)

Als ik Jezus in de maagdelijke schoot van zijn glorierijke moeder beschouw, vind ik Hem een diep stilzwijgen onder­houdend. Het eeuwige Woord is sprakeloos ge­worden om ons de hoogachting voor het stilzwijgen bij te brengen en om er ons een hoge dunk van te geven, aangezien een God die enkel iets heel uitmuntends kan zeggen, op aarde is gekomen om zo’n wonderbaar stilzwijgen te bewaren.
(Moeder Mechtildis)

Wij gedenken u allen in ons gebed en wensen u een vreugdevolle en gezegende Advent en Kersttijd toe en Gods liefdevolle zorg in 2019.

In biddende verbondenheid,

Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,

Zuster Immaculata Franken OSB ap, priorin

Terug naar nieuwsoverzicht