H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2017 2016
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 101.890 125.615
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 67.953 72.937
Overige inkomsten 32.734 40.184
Incidentele baten 9.886 9.699
Totaal baten 212.463 248.435
Nadelig saldo 983
Totaal 213.446 248.435
Lasten 2017 2016
Onderhoud onroerend goed 63.835 78.020
Voeding, kleding en ziektekosten 76.043 75.424
Kosten huishouding incl. energie 43.604 49.889
Beheerskosten 11.239 10.174
Kosten liturgie en pastoraal 5.318 7.013
Bijdragen bisdom, wereldkerk 13.407 16.265
Totaal lasten 213.446 237.685
Voordelig saldo 10.750
Totaal 213.446 248.435

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen, die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken. Met name door lagere eigen inkomsten (AOW en pensioenen) maar ook door lagere opbrengsten uit beleggingen en overige inkomsten zijn de totale baten in 2017 met ruim 36.000 euro gedaald. Door lagere kosten van onderhoud aan gebouwen en tuin en lagere kosten van huishouding en energie kon  het jaar 2017 nog worden afgesloten met een klein negatief saldo van bijna 1000 euro.

Het is belangrijk dat de overige inkomsten (zoals pensiongelden, giften) toenemen, omdat de inkomsten uit eigen vermogen en de AOW en pensioenen de komende jaren  verder dalen. We zijn heel dankbaar voor de instroom van jonge roepingen, doch zij hebben financieel gezien geen bron van inkomsten.

(September 2018)