Opname in het noviciaat voor de seculiere oblatuur

11 juli 2017           

Christane, Theo en Con

Lezing uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen van Efeze (Ef. 3, 14-21)

Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt: moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt gij in staat zijn mèt alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Dierbare Christane, Theo en Con,

Sint Paulus zegt: Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt…”

Toen ik deze tekst las die u, Theo en Con, voor deze ceremonie uitgezocht had, was mijn spontane reactie: natuurlijk, dit zijn mannen. U, Christane, had zich bij voorbaat neergelegd bij de keuze van de mannen. Staat er niet geschreven dat de vrouw onderdanig zal zijn aan haar man? Een prijzenswaardige houding, die overigens niet uitsluit dat de vrouw haar eigen plaats heeft in het huwelijk.

Deze tekst is heel toepasselijk voor de twee eerste mannelijke oblaten van onze gemeenschap. Lichamelijk vaderschap en geestelijk vaderschap. Maar…ik zag in de voetnoot – gelukkig – dat er eigenlijk niet staat ‘vaderschap’, maar ‘geslacht’. In ieder geval kan het zeker ook toegepast worden op Christane en op moederschap, want God gedraagt zich ook als een moeder, die zich teder ontfermt over haar kinderen.

Vaders en moeders. Geestelijk vaderschap en geestelijk moederschap. Alle drie bent u vader of moeder van kinderen. Maar blijkbaar is dit voor u niet voldoende. Er is in u een verlangen om dit uit te breiden naar geestelijk vaderschap en moederschap.

En daartoe bent u gaan aankloppen bij slotzusters om samen met hen in deze eigenschap te delen. U hebt hier iets gevonden dat aansluit bij het diepste verlangen dat in uw harten leeft. Sint Paulus omschrijft het zo: moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft.

Monniken en monialen zijn mensen die Jezus van meer nabij volgen onder een Regel en Constituties. U wilt zich bij ons aansluiten om op uw eigen plek in de maatschappij toch Jezus van meer nabij te volgen.

De Regel van onze heilige Vader Benedictus en de Constituties van Moeder Mechtildis mogen u op deze weg een hulp zijn, zoals zij dat al eeuwenlang voor duizenden monniken en monialen zijn.

Is Vader Benedictus niet een geestelijke vader bij uitstek? En geldt voor Moeder Mechtildis niet hetzelfde met betrekking tot het geestelijk moederschap? Wij treden in een school van beproefde kwaliteit en wij zullen niet worden teleurgesteld.

De heiligen zijn ons voorgegaan op de weg om Jezus van meer nabij te volgen. Aangezien niemand heilig wordt zonder het kruis op zijn of haar weg te omhelzen en lief te hebben, heeft Sint Paulus ook op dit punt een goede handreiking: moogt gij in staat zijn mèt alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is –bedoelt Sint Paulus hier niet het kruis? – en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat.

Boeken kunnen soms veel helpen om tot inzicht te komen, maar uiteindelijk komen we door het kruis tot de ware kennis van Christus, en dat weten Vader Benedictus en Moeder Mechtildis als geen ander. Beiden hebben zich volledig aan God en hun communiteiten weggegeven; zo kunt u zich ook volledig aan God, aan uw gezin en aan uw taak weggeven. Dat levert overigens de grootst mogelijke vruchtbaarheid op: moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Dat is de heiligheid zelf.

Wij zijn tot niets minder geroepen dan tot heiligheid. En eenmaal heiligen geworden, zullen wij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Meer is er niet te krijgen, maar dit is ook genoeg. Het is het ene gelukzaligmakende voor ons in deze wereld en in de andere.  

Bij God alleen verstilt mijn ziel,  zegt de psalmist. En hij gaat nog even door om uit te drukken wat dat voor hem betekent aan geruststelling. En vervolgens roept hij anderen op om hem daarin na te volgen.

Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem blijf ik het wachten.

Mijn rots, mijn heil is Hij alleen, mijn burcht, hoe zou ik wankelen.

Mijn vrijheid rust in God, mijn eer, mijn onbezweken rots is Hij.

Bij God weet ik mijn wijkplaats.

Verlaat mijn volk u steeds op Hem, opent voor Hem uw harten. God is voor ons de toevlucht.

Zelf weggegeven aan God, kan God onbeperkt zijn werk doen in deze mens. Meer dan wij ons kunnen voorstellen: Hij die door de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden.

Daar ziet u naar uit: naar nóg meer vruchten in uw leven. Om hiertoe te komen vraagt u om opgenomen te worden in het noviciaat voor de seculiere oblatuur en hiervoor onderricht te krijgen.

Om u hierin te stimuleren stellen we u onder de bijzondere bescherming van een bepaalde heilige, die voor u én voorspreker én voorbeeld mag zijn.

Christane gaat verder onder de naam Zuster Maria Jozefa Hildegard; Theo onder de naam Broeder Jozef Maria en Con onder de naam Broeder Maria Jozef Cassianus