Lees of download de pdf-versie van de brief (A4 inclusief de afbeeldingen) of lees de brief hieronder (zonder de afbeeldingen).

“Het boek der psalmen is een boek vol licht. Het geneest gewonde harten en is honing voor de inwendige mens. De spreuk van Salomo is op het psalmen­boek van toepassing, die zegt: een ge­sloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten hof, een verzegelde bron.” (gedachten van Cassiodorus)

Aan allen met wie wij ons verbonden weten,

Wij willen u laten delen in enkele gebeurtenissen uit het leven van onze gemeenschap. Dag aan dag vernieuwt zich ons leven door de voortdurende aandacht voor het Enig Noodzakelijke. Dit vormt tevens een belangrijke bron voor de permanente vorming. “Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden” (Lc.10,41-42), en de waarschuwing van Jezus aan haar zuster, die voor ons allen geldt: “Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen, slechts één ding is nodig…” Het blijft alleszins een dagelijkse opgave om met deze twee zussen op Jezus gericht te blijven en onze wil en bedrijvigheid ondergeschikt te maken aan Zijn hartewens voor ons: de gerichtheid op de Vader en in Zijn vrede te handelen.

Zoals wij uit de citaten van Cassiodorus kunnen opmerken is het psalmenboek een belangrijk boek voor de biddende mens. Volgens de heilige Athanasius is ook het totale menselijke leven met al zijn gevoelens erin te vinden. Vandaar dat men bij het bidden van de psalmen het eigen leven erin zou moeten terug­vinden. Dat ziet de heilige Cassianus als voorwaarde om de psalmen op een authentieke manier te bidden.

Er gebeurde veel op liturgisch en monastiek gebied in het afgelopen jaar. Waarom? Wij kijken serieus naar wat ons leven in positieve zin kan helpen om het ideaal dat onze Stichter en Stichteres voor ogen hadden zo getrouw mogelijk te beleven. En dit om te bereiken wat Sint Paulus zegt: “Wijdt uzelf aan Hem toe als een levende heilige offergave die Hij kan aanvaarden.” Wij willen dat “niets boven het Werk Gods” (RB 43,3) gesteld wordt. Onze Moeder Stichteres leert ons dat wij hier op aarde goed moeten oefenen in datgene waar wij de hele eeuwigheid mee bezig zullen zijn…wat zal het anders zijn dan een hemelse liturgie en altijddurende aanbidding van het Lam?

Liturgie
Begin januari kwam Dr. Jennifer Donelson over uit Amerika om met ons aan de slag te gaan. Deze keer met het zingen van de Monastieke Completen in het Latijn. Met Epifanie zongen wij de Latijnse Vespers en begonnen wij met de Latijnse Completen. Na deze studieweek zijn wij niet meer teruggekeerd naar de Nederlandse Completen.

Het gehele Paasoctaaf zongen wij de volledige Vespers in het Latijn; daarna hebben wij het op ons genomen om dagelijks de Lauden en de Vespers vanaf de korte lezing in het Latijn te zingen. Wij hebben de smaak te pakken…

Tijdens het Sacramentsoctaaf deden wij het­zelfde: De Vespers volledig in het Latijn. Uiteraard is er van tevoren flink geoefend. De Sacramentsprocessie liepen wij onder de stra­lende zon.

Monastiek leven
Half januari hebben wij de stoffen ceinturen op ons habijt ingeruild voor leren riemen. In januari hebben Moeder Priorin en Zuster Bernarda een reis naar Amerika onder­nomen! Ze zijn naar Gower (Missouri) gegaan om aldaar kennis te maken met een Benedictijnse gemeenschap, die veel jonge zusters aantrekt, omdat ze alles in Latijn zingt en  de oude vorm van het H. Misoffer viert. Het werd een lange, vermoeiende en ook wel spannende reis, voornamelijk door sneeuw en ijs veroorzaakt. Maar uiteindelijk zijn zij goed aangekomen en zij werden zusterlijk welkom geheten. Tijdens hun verblijf aldaar brachten zij ook een bezoek aan de Benedictinessen in Clyde (Missouri), die oorspronkelijk uit Zwitserland komen en ook aan de altijddurende aanbidding gewijd zijn. Dankbaar en blij keerden zij, door zusterlijke ontmoetingen verrijkt, naar huis terug.

Na een lange tijd van bespreking, gebed en onderscheiding, hebben de zusters die dit kunnen en willen, de monastieke sluier aan­genomen, ofwel ‘de oude dracht’. Vóór de Eerste Vespers van Sacramentsdag werden de sluiers gezegend door Kapelaan Pierik in de kapittelzaal.

Vervolgens hebben wij deze gedragen op de Hoog­feesten, vervolgens op de zondagen en donderdagen en van lieverlee op de gewone weekdagen tot en met de H. Mis. Vanaf Maria Geboorte, 8 september, dragen wij de grote (traditionele) sluier nu elke dag.

Cor orans
Moeder Priorin is op verschillende manieren bezig geweest met het bestuderen van de instructie ‘Cor orans’, de herziene wetgeving voor het vrouwelijke con­templatieve leven, die in 2018 werd uitgegeven. Ze woonde een studiedag bij, samen met Vader Abt Lenglet en zuster Bernarda; daar namen zij deel aan verschillende gespreksgroepen, te weten: die van de religieuze assistent, die van de Federatie, en die van de vorming. Tijdens de Confederale Vergadering in Keulen werd er een hele dag aan Cor orans besteed onder leiding van een jurist. Het houdt uiteindelijk voor ons in, dat wij onze leefregels aan de nieuwe wetgeving moeten aanpassen. Deze hebben voornamelijk betrekking op de Federatievorming (onderlinge samenwerkingsverbanden), de monastieke vor­ming en de clausuur.

Instituut
Van 10-16 maart vond de Confederale Vergadering van ons Instituut plaats, dit­maal in Keulen. Moeder en Zuster Bernarda namen deel. Er was een vol programma, maar het werd deskundig geleid door Dom Jeremias Schröder OSB. Een vreugdevol hoogtepunt was de aanname door de Vergadering van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het klooster in Tororo (Oeganda) in ons Instituut. Rome bevestigde dit met een decreet op 17 juni: Ze werden rechtstreeks geïncorporeerd in de Confederatie, in afwachting dat zij spoedig een Afrikaanse Federatie kunnen vormen.

Voorafgaand aan de Vergadering bezocht Moeder Scholastica van het klooster in Tororo onze medebroeders in Silverstream in Ierland, waar Moeder Immaculata zich enkele dagen bij voegde. De communiteit in Silver­stream, waar wij al ruim zeven jaar contact mee hebben, groeit gestadig in aantal en diepgang. Het charisma van onze vereerde Moeder Stichte­res, Moeder Mechtildis, is daar voel­baar en zichtbaar. Ook in Afrika bloeit ons Instituut.

Na de Confederale Vergadering bezocht onze Moeder Priorin de communiteiten van Valkenburg, Ledegem en Nuland om verslag uit te brengen. Het waren mooie dagen met verrijkende ontmoetingen in zusterlijke hartelijkheid.

Zuster Bernarda ging van 28-31 oktober naar Craon om de vormingsdagen voor novicenmeesteressen in maart 2020 mee voor te bereiden. Moeder priorin nam deze gelegenheid te baat om onze medezusters in Craon te bezoeken en ging met haar mee. Er vonden vruchtbare besprekingen plaats.

Bezoeken
Onze oblaten komen regelmatig voor hun verdere vorming. Naast onderricht, bidden en werken ze met ons en klussen soms heel wat af: de kruiswegstaties in de slottuin zijn prachtig hersteld. Er vindt een wederzijdse verrijking plaats, zowel op geestelijk als op materieel vlak. De kinderen, zo jong als ze zijn, komen graag mee. Het Gezinsweekend van Hemelvaart, door enkele van onze oblaten georganiseerd, stond dit jaar in het teken van Sint Jozef, beschermer van het H. Huisgezin. Er doen meerdere gezinnen mee aan deze retraite, waardoor het gastenverblijf goed bezet is. Tijdens het oblatenweekend in oktober heeft onze Zuster Hildegard haar beloften gedaan van de seculiere oblatuur tijdens de Eucharistieviering. Haar ‘Suscipe’ gaf ieder van ons een stimulans.

Een echtpaar schonk ons vele kilo’s tomaten en hielp zelf(s) bij de inmaak! Heel veel dank!

Viermaal kwamen jonge gezinnen naar ons klooster om de traditionele vorm van de H. Mis te vieren, catechese te ontvangen en gezellig samen te zijn als een gemeenschap. Deze dagen werden enthousiast geleid door Pater Peter Hagenbeek FSSP. Vreugde en geloof gaan heel goed samen! Het waren mooie dagen.

Andere retraiteswaren die van Pure Womanhood voor jonge vrouwen, Father David Jones voor pries­ters, Dom Philippe van Chevetogne over de H. Geest en Pater Johan Debeer csj, die onze communi­teits­retraite leidde. Pater Marcel Albert OSB en zuster Hildegard Koetsveld OSB hielden lezingen, en er was een inspirerende be­zinningsmiddag voor mensen die deelnemen aan aanbidding.

Nieuw

Op vrijdag 22 maart luidden de kerkklokken van onze kapel: onze nieuwe bisschop, Monseigneur Harrie Smeets, kwam op bezoek. Monseigneur vierde met ons de H. Eucharistie. De kennismaking in de kapittelzaal verliep in een hartelijke sfeer: Monseigneur vertelde en wij mochten vragen stellen.

De telefoonlijnen en de intercom werden vernieuwd.

Op 6 april hebben wij een nieuwe bewoner gekregen in Priorij Nazareth, hij moet nog wel een beetje wennen: wij hebben een poes gekregen. Hij luistert (soms) naar de naam Benedict. Een echt Benedictijnse kat, hij is namelijk zwart/wit.

In juni vond de driejaarlijkse verkiezing plaats van de moeder priorin. Ofschoon Moeder Immaculata herkozen werd, is het toch iedere keer een nieuw begin.

Op 1 september vond de installatie van onze nieuwe pastoor Anu Antony plaats. Hij bezocht onze communiteit voor een kennismakingsbezoek, nadat wij samen de Eucharistie hadden gevierd.

Vereniging voor Latijnse Liturgie

In de zomerbrief aan de leden van de Gemeenschap voor Aanbidding is reeds uitgebreid verteld over de liturgische vormingsdagen. Het was een genadevolle tijd, waarop wij dankbaar terugzien. De meeste indruk op ons maakten de Missa cantate en de Drieherenmis. Deze laatste werd goed voorbereid, waardoor de volle aandacht aan het Mysterie geschonken kon worden.

Jubilea

Op 10 juli vierden wij in grote dankbaarheid het 60-jarig priesterjubileum van Monseigneur Kasteel. Daags tevoren bracht onze bisschop Monseigneur Smeets een verrassingsbezoek aan de  jubilaris.

In de Plechtige Eucharistieviering waren naast Monseigneur Kasteel nog vijf priesters aan­wezig. Van zes priesters tegelijk kregen wij de zegen aan het eind van de H. Mis. Daarna zongen wij een toepasselijk lied.

Op 12 oktober vierde Moeder Scholastica haar 60-jarig Professiefeest. Onze Moeder reisde naar Valkenburg om dit feest in grote dankbaar­heid mee te vieren.

Boeken en media

Als refterlezing lazen wij onder andere het indrukwekkende boek ‘Van hart tot hart’, over John Henry Kardinaal Newman. Wij kozen voor dit boek in de aanloop naar zijn heiligverklaring op 13 oktober door Paus Franciscus.

In de zomerbrief aan de leden van de Gemeenschap voor Aanbidding hebben wij enkele citaten aangehaald uit ‘The Reed of God’ van Caryll Houselander. Daarbij was tussen haakjes vermeld dat het jammer was dat dit boek niet in het Nederlands vertaald is. Tot onze grote vreugde heeft zich iemand gemeld om het boekje te vertalen. Wij hopen het volgend jaar deze klassieker te laten drukken. Het boekje is zeer geschikt voor de Advent.

Moeder heeft een interview gehad met een plaatselijke krant, de Noord-Limburger, waarin zij om hulp vraagt voor de vele werkzaamheden in de tuin en klussen in huis. Er hebben zich sindsdien al meerdere mensen gemeld! Op 26 oktober is de eerste gezamenlijke tuinklusdag gehouden. Deze was zo ge­slaagd, dat er een vervolg kwam op 16 november. Er werden heel wat dode bomen omgezaagd en perkjes werden netjes gemaakt in een goede sfeer en grote saamhorigheid. Op zich was de vriendschap al een

groot geschenk. De vraag rees of er in het nieuwe jaar eenmaal in de maand een mogelijkheid zou ge­boden kunnen worden voor de groep om een klusdag te houden,  in de tuin, of in huis, naaiwerk of reparaties, etc. Wilt u weten welke data het zijn en/of wilt u zich bij de groep aansluiten voor een of meerdere keren, dan kunt u zich melden op het het adres priorij.nazareth@oudemunt.nl.

Omroep Venlo vond het de moeite waard om een filmpje te komen maken van de tuinactie. U vindt het bij de berichten op onze website!

Werkzaamheden

In de keuken werd een grote afzuigkap gemonteerd. Dit bleek nodig omdat – vanwege het vocht van de stoom – het verfwerk van het plafond losraakte.

De schilder kwam voor het jaarlijks onderhoud van ons gebouw: ieder jaar een gedeelte. Dit betreft de buitenkant van het huis. Ín huis is de afgelopen 40 jaar alleen het hoognodige gedaan, zodat het hele huis een betere beurt nodig heeft. Wij willen proberen om hiervoor geld in te zamelen, zodat wij ieder jaar een gedeelte kunnen laten uitvoeren. Daarom zullen wij ook dit jaar de kalender-actie houden. U kunt een kalender bestellen à € 10,- exclusief portokosten. Een mooi geschenk voor het nieuwe jaar.

Onze gemeenschap

Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen vergeefs de bouwers. (ps. 127) Vanwege de hoge leeftijden van de oudere zusters, de ziekten en de zwaktes is onze gemeenschap soms wat kwetsbaarder. Maar het stemt tot grote dank­baarheid dat onze Heer ons dag aan dag sterkt om de taken, die er dagelijks zijn, te volbrengen. Mede dankzij hulp van buiten, zowel voor de aanbidding als voor het werk. Onze Heer heeft een bedoeling met alles wat Hij regelt of toelaat.

Dankbaar zijn wij voor een jaar van altijddurende aanbidding, samen met vrijwilligers en gasten, die een aantal nachtelijke uren trouw vullen. Dankbaar voor alle lessen van verschillende priesters en voor de vormingsdagen, dankbaar voor alle hulp in welke vorm dan ook! Zonder u zouden wij dit leven van gebed en afzondering niet kunnen voortzetten. Wij gedenken al onze weldoeners in ons gebed. Wij hebben elkaar nodig!

Van harte wensen wij u
een gezegende Advent,
een Zalig Kerstfeest
en een door God gezegend Nieuwjaar.

In biddende verbondenheid,

Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,

Zuster Immaculata Franken OSB ap, priorin

Terug naar nieuwsoverzicht