+ Laudetur Sacrosanctum et Augustissimum Sacramentum in æternum

“Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mt.11:30)

Tegelen, zomer 2022

Beste leden van de Gemeenschap van Aanbidding,

“Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Wie wil dit niet? Hoe kan dit waarheid zijn? Er is zoveel leed in de wereld, in eigen familie- en kennissenkring en zoveel onrecht.

Als Jezus, die van Zichzelf zegt, dat Hij de Waarheid is ons dit voorhoudt, dan worden wij uitgenodigd om op zoek te gaan naar de ware betekenis van deze woorden: “Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Was zijn eigen juk wel zo zacht en was zijn eigen last wel zo licht?

De haat, nijd en afgunst van de Farizeeën waren voorzeker niet aangenaam voor Jezus. De geseling, de kruisweg en zijn dood waren onbeschrijflijk pijnlijk. De hieraan voorafgaande worsteling in de Hof van Olijven werd veroorzaakt door een slopende angst voor het komende lijden.

Hoe kan Hij dan toch zeggen: “Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Bovendien nodigt Hij ons ook nog uit om tot Hem te komen en van Hem te leren:

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt…

…Leert van Mij, Ik ben zachtmoedig en nederig van hart…”

Hoeveel mensen worden niet getroffen door een burn-out. Ja, wij voelen ons zo vaak uitgeput… het ene moment treft ons een ziekte, een andere keer krijgen we te horen dat een vriend zich van ons heeft afgekeerd. Er is een eindeloze lijst van omstandigheden die ons de moed in de schoenen kan doen zinken. We kunnen ons onze eigen tegenvallers te binnen brengen, en ons dan scharen bij de mensen die zich rondom Jezus verzameld hebben.

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal U rust en verlichting schenken.”

Jezus belooft ons heel wat: rust en verlichting! Hebt u het al ooit ge­merkt? Neemt Hij moeilijkheden en kruisen weg? Soms wel, maar zeker niet altijd. Luisteren we naar wat Hij nog meer zegt:

“Neemt Mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Waar haalt Jezus het vandaan om dit zo te durven zeggen!? Hij nodigt ons uit om naar de diepte af te dalen : “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.”

Waarom toch!? Zijn Hart brandt van liefde, het is een gloeiende vuuroven van liefde. Deze liefde kan alleen in nederigheid aanvaard worden; het is een diepe liefde, en niet zomaar een oppervlakkig gevoel.

Niemand kent de Vader tenzij de Zoon. Kennen is liefhebben. Dit liefhebben van de Zoon is een antwoord op de liefde van de Vader voor de Zoon. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Deze liefde wordt ook aan ons gegeven, mits we ervoor openstaan :

Niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”

Deze liefde is de basisliefde van waaruit Jezus leeft. Van deze liefde schrijft Sint Paulus aan de Korintiërs: “…de liefde verdraagt alles..”

Deze goddelijke basisliefde kan alleen in de diepte van een stil geworden mensenhart neerdalen. Een mensenhart dat tot nederigheid is gekomen door zachtmoedigheid. Alleen in die diepte kan het Woord van Jezus verstaan worden zoals Hij het heeft bedoeld.

Leed, oorlog, vervolging zijn grote woorden. Jezus is ermee bekend: “Laten wij Hem met brutaliteit en kwelling aanpakken, om te zien of Hij waarachtig zachtmoedig is” (verg. Wijsh. 2,19)

Hoe kunnen mensen in zulke kwellingen de vrede in het hart bewaren!? Alleen maar door zich door de alles en allen omvattende liefde van de Vader tot de Zoon te laten raken; door vanuit deze basisliefde te leven.

Momenteel lezen wij in de refter een boek over het leven van de heilige Franciscus van Sales. Hij raakte niet verontwaardigd over de grove beschuldigingen van jaloerse medegelovigen, maar zei: “Hoe zou ik boos kunnen worden als mensen mensen blijken te zijn.”

Niet voor niets staat deze heilige bekend om zijn zachtmoedigheid.

Vrede in de wereld begint met vrede in het hart. Daarom is iedereen in staat mee te werken aan de bevordering van de vrede. Of we nu op vakantie zijn of aan het werk, Jezus’ Woord over de vrede geldt op iedere plek: “Mijn Vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.” En herinneren we ons dat andere goddelijke woord over de waarachtige vrede: “Denkt ge dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Nee, zeg Ik u, juist verdeeldheid.” Als een gelovige voor Jezus kiest, is dat een keuze voor de waarachtige vrede.

Voordat we deze brief met een gebed om vrede afsluiten, willen wij graag iedereen van harte danken die een gift heeft gedaan voor onze kalenderactie ten bate van het achterstallig onderhoud binnen ons klooster. Het stemt ons blij: velen dragen onze gemeenschap een warm hart toe! Onze dank geldt uiteraard ook allen die anderszins onze communiteit hebben gesteund en nog voortdurend steunen. Mede dankzij u allen kunnen wij ons leven van altijddurende aan­bidding voortzetten!

Laat ons samen Maria vragen om vrede

Maria, koningin van de vrede!

Bij U wist God zijn vredesaanbod veilig.

Aan U heeft Hij zijn Woord van vrede toe­vertrouwd.

U hebt de Vorst van de vrede in uw schoot gedragen, Hem ter wereld gebracht en Hem begeleid, tot onder het Kruis waar Hij ons verzoende.

Wij vragen U: wees onze voorspreekster bij Jezus, uw Zoon en onze Heer, opdat Hij vanuit te hemel Zijn Vredesmacht voor ons wil inzetten: dat oorlog en geweld mogen wijken, haat en onderdrukking worden af­gebroken, strijd en onderlinge verdeeldheid ophouden en plaats mogen maken voor het Rijk van vrede van Jezus Christus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, die steeds op­nieuw de vrede in gevaar brengen, en verkrijg voor ons, uw kinderen, die bekering van hart die het begin is van de ware vrede op aarde. Amen.

(Christof van Buijtenen pr.)

In biddende verbondenheid,

Uw zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,

Terug naar nieuwsoverzicht