A. Algemene gegevens

Zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
Van Wevelickhovenstraat 1
NL – 5931 KS TEGELEN
T: 077-3731572
E: priorij.nazareth@oudemunt.nl
I: www.oudemunt.nl

KvK 74864831
RSIN 0064 97 238

IBAN NL59 INGB 0001 0361 79 t.n.v. Zusters Benedictinessen van het H. Sacrament te Tegelen (of: Klooster Oude Munt te Tegelen) – BIC INGBNL2A.

Priorij Nazareth van de zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen, die tot de Rooms Katholieke kerk behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op priorij Nazareth.

B. Samenstelling bestuur

Priorij Nazareth is niet alleen een geloofsgemeenschap maar ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het burgerlijk wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door een eigen statuut en ze hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor priorij Nazareth gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van de priorij Nazareth bestaat uit vijf personen, waaronder een priorin, een subpriorin en een econome.

C. Doelstelling

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Juris Canonici) omschrijft een religieus instituut als

“een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht als volgt omschreven:

“Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere qewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

De leden van de priorij stellen zich tot doel: onder de Regel van de heilige Benedictus een monastiek leven te leiden in voortdurende aanbidding van en eerherstel aan Christus in het allerheiligst Sacrament.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan en de daarbij horende activiteiten zijn terug te vinden op de website van de Priorij.

E. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

F. Verslag activiteiten

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten is te vinden op de website van de Priorij.

G. Voorgenomen bestedingen

De uitgaven van de Priorij liggen als regel in lijn met die van de voorgaande jaren.

H. Staat van baten en lasten

Naar de staat van baten en lasten met toelichting.