H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2021 2020
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 150.659 137.524
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 108.212 49.903
Overige inkomsten 25.016 27.375
Incidentele baten 22.026 19.089
Totaal 305.913 233.891
Lasten 2021 2020
Onderhoud onroerend goed 60.413 47.764
Voeding, kleding en ziektekosten 104.783 87.524
Kosten huishouding incl. energie 58.359 53.960
Beheerskosten 12.830 15.999
Kosten liturgie en pastoraal 5.991 9.056
Bijdragen bisdom, wereldkerk 8.554 9.678
Totaal lasten 250.930 223.981
Voordelig saldo 54.983 9.910
Totaal 305.913 233.891

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen, die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken. Bij de baten zagen wij hogere eigen inkomsten (met name door AOW en pensioenen) alsook een vermeerdering van de opbrengsten uit beleggingen, zodat de totale baten in 2021 behoorlijk stegen. Bij de lasten zagen wij een flinke stijging van de persoonskosten, de kosten voor onder meer energie, en voor onderhoud aan onroerend goed; dat laatste vanwege dringende renovatiewerkzaamheden in het klooster die nog geruime tijd in beslag zullen nemen. Er was sprake van een vermindering van de beheerskosten en van de kosten voor liturgie. Alles bijeen kon het jaar 2021 worden afgesloten met een positief saldo van bijna 55.000 euro.

Het is belangrijk dat de inkomsten stabiel blijven, omdat de inkomsten uit eigen vermogen en de AOW en de pensioenen de komende jaren naar verwachting zullen dalen. De financiƫle markten zijn vaak in beroering en daarmee zijn de inkomsten uit beleggingen onzeker. We zijn heel dankbaar voor de nieuwe roepingen, doch zij hebben financieel gezien geen bron van inkomsten.

(Juni 2022)