H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2018 2017
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 114.155 101.890
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 74.176 67.953
Overige inkomsten 33.817 32.734
Incidentele baten 12.132 9.886
Totaal baten 234.280 212.463
Nadelig saldo 983
Totaal 234.280 213.446
Lasten 2018 2017
Onderhoud onroerend goed 59.145 63.835
Voeding, kleding en ziektekosten 72.567 76.043
Kosten huishouding incl. energie 55.789 43.604
Beheerskosten 15.933 11.239
Kosten liturgie en pastoraal 3.277 5.318
Bijdragen bisdom, wereldkerk 12.778 13.407
Totaal lasten 219.489 213.446
Voordelig saldo 14.791
Totaal 234.280 213.446

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen, die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken. Met name door hogere eigen inkomsten ( AOW en pensioenen) en hogere opbrengsten uit beleggingen zijn de totale baten in 2018 met bijna 22.000 euro gestegen. Door enigszins lagere kosten van onderhoud aan gebouwen, lagere persoonskosten maar hogere kosten van huishouding en energie kon dankzij de hogere inkomsten  het jaar 2018 worden afgesloten met een positief saldo van bijna 14.000 euro.

Het is belangrijk dat de overige inkomsten toenemen, omdat de inkomsten uit eigen vermogen en de AOW en pensioenen de komende jaren naar verwachting  verder zullen dalen. We zijn heel dankbaar voor de instroom van jonge roepingen, doch zij hebben financieel gezien geen bron van inkomsten.

(Juni 2019)