H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2023 2022
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 335.084 152.103
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen -1.803 128.494
Overige inkomsten 22.540 36.497
Incidentele baten 12.802 17.990
Totaal 176.425 335.084
     
Lasten 2023 2022
Onderhoud onroerend goed 46.936 57.628
Voeding, kleding en ziektekosten 79.690 97.176
Kosten huishouding incl. energie 107.484 42.935
Beheerskosten 15.371 14.075
Kosten liturgie en pastoraal 3.069 8.234
Bijdragen bisdom, wereldkerk 11.680 13.851
Totaal lasten 264.230 233.899
Resultaat -87.805 101.185

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken.

De financiële markten blijven vaak in beroering en daarmee zijn de inkomsten uit beleggingen onzeker.

(Juni 2024)