H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2020 2019
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 137.524 130.267
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 49.903 65.399
Overige inkomsten 27.375 23.126
Incidentele baten 19.089 18.237
Totaal 233.891 237.029
Lasten 2020 2019
Onderhoud onroerend goed 47.764 49.196
Voeding, kleding en ziektekosten 87.524 75.202
Kosten huishouding incl. energie 53.960 52.320
Beheerskosten 15.999 16.244
Kosten liturgie en pastoraal 9.056 14.273
Bijdragen bisdom, wereldkerk 9.678 8.448
Totaal lasten 223.981 215.583
Voordelig saldo 9.910 21.346
Totaal 233.891 237.029

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen, die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken. Bij de baten zagen wij hogere eigen inkomsten (met name door AOW en pensioenen) maar lagere opbrengsten uit beleggingen, zodat de totale baten in 2020 ongeveer met 3.000 euro daalden. Bij de lasten zagen wij een sterke stijging van de persoonskosten en een hogere bijdrage aan bisdom en wereldkerk, maar een vermindering van de kosten voor onderhoud aan de gebouwen en voor liturgie. Alles bijeen kon het jaar 2020 worden afgesloten met een positief saldo van bijna 10.000 euro.

Het is belangrijk dat de overige inkomsten toenemen, omdat de inkomsten uit eigen vermogen en de AOW en pensioenen de komende jaren naar verwachting zullen dalen. We zijn heel dankbaar voor de toename van nieuwe roepingen, doch zij hebben financieel gezien geen bron van inkomsten.

(Juni 2021)