H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2019 2018
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 130.267 114.155
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 65.399 74.176
Overige inkomsten 23.126 33.817
Incidentele baten 18.237 12.132
Totaal 237.029 234.280
Lasten 2019 2018
Onderhoud onroerend goed 49.196 59.145
Voeding, kleding en ziektekosten 75.202 72.567
Kosten huishouding incl. energie 52.320 55.789
Beheerskosten 16.244 15.933
Kosten liturgie en pastoraal 14.273 3.277
Bijdragen bisdom, wereldkerk 8.448 12.778
Totaal lasten 215.583 219.489
Voordelig saldo 21.346 14.791
Totaal 237.029 234.280

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen, die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken. Met name door hogere eigen inkomsten (AOW en pensioenen) gevoegd bij lagere opbrengsten uit beleggingen zijn de totale baten in 2019 nog met ruim 2.700 euro gestegen. Door lagere kosten van onderhoud aan gebouwen, lagere kosten van huishouding en energie, lagere bijdragen aan bisdom en wereldkerk gevoegd bij hogere persoonskosten en kosten liturgie kon dankzij de hogere inkomsten het jaar 2019 worden afgesloten met een positief saldo van ruim 21.000 euro.

Het is belangrijk dat de overige inkomsten toenemen, omdat de inkomsten uit eigen vermogen en de AOW en pensioenen de komende jaren naar verwachting zullen dalen. We zijn heel dankbaar voor de instroom van jonge roepingen, doch zij hebben financieel gezien geen bron van inkomsten.

(December 2020)