H. Staat van baten en lasten

Terug naar de algemene ANBI-info.

Bedragen in euro.

Baten 2022 2021
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen 152.103 150.659
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 128.494 108.212
Overige inkomsten 36.497 25.016
Incidentele baten 17.990 22.026
Totaal 335.084 305.913
Lasten 2022 2021
Onderhoud onroerend goed 57.628 60.413
Voeding, kleding en ziektekosten 97.176 104.783
Kosten huishouding incl. energie 42.935 58.359
Beheerskosten 14.075 12.830
Kosten liturgie en pastoraal 8.234 5.991
Bijdragen bisdom, wereldkerk 13.851 8.554
Totaal lasten 233.899 250.930
Voordelig saldo 101.185 54.983
Totaal 335.084 305.913

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het
religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van
de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te
bereiken. Bij de baten zagen wij hogere eigen inkomsten (met name door AOW en pensioenen) alsook een
vermeerdering van opbrengsten uit beleggingen, zodat de totale baten in 2022 behoorlijk stegen. Bij de lasten
was er op de meeste punten sprake van een daling. Met betrekking tot de beheerskosten en de kosten voor de
liturgie, was er sprake van een toename.
Alles bijeen kon het jaar 2022 worden afgesloten met een positief saldo van 101.000 euro.

Het is belangrijk dat de inkomsten stabiel blijven, omdat de inkomsten uit eigen vermogen en de AOW en
pensioenen de komende jaren zullen dalen. Bovendien hebben wij in het huidige jaar 2023, te maken met
gestegen kosten voor renovatie en vooral ook met een schrikbarende stijging van de energiekosten, hoewel we
het gebruik van energie zoveel mogelijk beperken, door alleen bij vorst de verwarming (op gereduceerd niveau)
aan te zetten. De financiƫle markten zijn nog steeds vaak in beroering en daarmee zijn de inkomsten uit
beleggingen onzeker. We zijn heel dankbaar voor de nieuwe roepingen, doch zij hebben in de meeste gevallen
financieel gezien geen bron van inkomsten.

(Juni 2023)